Mevcut Bir Viyadüğün Deprem Performansının Doğrusal Ve Doğrusal Olmayan Yöntemler İle Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-11-19
Yazarlar
Yüksel, Emre Serdar
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada İstanbul – Edirne istikametinde 16+862 km de bulunan “Yarımburgaz Viyadüğü”nün deprem performansı değerlendirilmiştir. Mevcut köprünün sonlu elemanlar yer değiştirme yöntemini kullanan bir bilgisayar program paketi yardımıyla üç boyutlu modeli kurulmuş, doğrusal elastik ve doğrusal olmayan yöntemlerle analizi yapılmıştır. Doğrusal elastik yöntemlerden çok modlu spektral analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu dayanım esaslı performans analizi yöntemi ile yapının tasarım depremi olarak tariflenen, dönüş periyodu 475 yıl yani aşılma olasılığı 50 yılda %10 olan, deprem altındaki davranışı incelenmiştir. Aynı viyadüğün doğrusal olmayan yöntemle şekil değiştirme esaslı analizi yapılmıştır. Bu aşamada statik itme analizi ve zaman tanım alanında hesap yolu izlenmiştir. Bu köprü için üretilmiş olan deprem spektrumları ve deprem kayıtları kullanılmıştır. Performans değerlendirmesinde deprem esnasında plastik mafsallarda oluşan şekil değiştirmeler 50 yılda %50 aşılma olasılıklı deprem etkisi altında minimum hasar performans düzeyi ve 50 yılda %2 aşılma olasılıklı deprem etkisi altında kontrollü hasar performans düzeyine karşı gelen şekil değiştirmeler ile karşılaştırılmıştır. Ayrıca köprünün kurbta olması ile düz olması haline ait farklılıklar da irdelenmiştir. Doğrusal elastik hesap ve doğrusal olmayan hesap sonuçları karşılaştırılarak mevcut viyadük için bir performans esaslı bir değerlendirme yapılmıştır.
In this study, the seismic performance of Yarımburgaz Viaduct, which is on 16+862.00Km. of Edirne – İstanbul Highway, is evaluated. Three – dimensional mathematical model of the existing viaduct is prepared and analyzed with linear and non-linear methods. Multimodal spectral analysis is used for strength based assessment of the viaduct. This analysis is performed by linear methods for strength based evaluation under the seismic effect of design earthquake. Design earthquake is defined by having the probability of occurance 10% in 50 years or having a return period of 475 years. Same viaduct is evaluated by deformation based – nonlinear methods. At this phase; Pushover and Time History Analysis are used. Simulated Spectrums and Earthquake Data for the viaduct are defined and deformation based performance evaluation is considered under the effects of earthquakes having the probability of occurance 2% and 50% in 50 years. The deformations are checked for “controlled damage performance level” and “minimum damage performance level”. In addition; the effect of the curved geometry of the bridge in comparisson with the alligned geometry is discussed. A detailed performance evaluation of an existing viaduct is clarified by comparing the conclusions to those analysis.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Viyadük, Doğrusal ve doğrusal olmayan performans analizi, Viaduct, Linear and nonlinear performance analysis
Alıntı