İşletmelerde Motivasyon Ölçümü Ve Bir Uygulama

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Macit, Figen
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
İş memnuniyeti ile iş performansı arasında spesifik bir ilişki vardır. Bu sebeple yöneticiler çalışanlarının tatmini veya tatminsizliğini dikkate almalıdırlar. Bu çalışmada, motivasyon kavramı ve motivasyonun tarihsel gelişimi açıklanmıştır. Motivasyonun yöneticiler açısından önemi verilmiştir. Daha sonra başlıca motivasyon teorileri açıklanarak işyerlerinde çalışanlara uygulanabilecek bazı motivasyon teknikleri verilmiştir. Çalışan memnuniyeti anket çalışmasını kullanarak bir şirkette çalışanların önemli sorunları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu anketin sonuçları ile çalışan memnuniyeti ölçmek için sayısal değerler elde edilmiş ve bu sonuçlar grafikler yardımı ile değerlendirilmiştir. Bu sonuçlar yöneticilere yapıcı geribildirimler sağlamak için kullanılmıştır. Bu çalışmanın asıl amacı anket çalışması kullanarak, çalışanların tatminine ait değerleri elde etmek ve yöneticilere çalışanların motivasyonunu arttırma yönünde önerilerde bulunmaktır.
There is a spesific relationship between job satisfaction and job performance. Therefore, managers should be concerned about the satisfaction or dissatisfaction of their employees. In this study, the term of "motivation" and its historical development are explained. The importance of motivation for manager is given. Then the main theories of motivation are explained and some of the motivation techniques that can be applied to the employees at work are given. By using employee satisfaction survey in a company, major employee concerns were tried to identify. With the results of the survey, the numerical data for measuring the employee satisfaction were obtained and these results were evaluated with the graphics. These results were used to provide constructive feedback from employees to supervisors and managers. The main object of this study is obtaining the data for measuring employee satisfaction and giving suggestions to managers toward increasing the motivation of employees by using the employee satisfaction questionnaire.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Motivasyon, Çalışan Memnuniyeti, Yöneticiler, Motivation, Employee Satisfaction, Managers
Alıntı