Bir Otel Yapısının Deprem Güvenliğinin Saptanması Ve Güçlendirme Sonrası Dinamik Karakteristiklerindeki Değişimlerin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yılmaz, Yıldırım M.
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yapılan bu çalışmada, bir otel yapısının deprem güvenliğinin saptanması ve güçlendirme sonrası dinamik karakteristiklerindeki değişimler incelenmiştir. İlk olarak söz konusu bina ve binanın oturduğu zemin ile ilgili bilgiler verilerek yapısal analize esas modelleme ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik gereği bina taşıyıcı sistemi, yapıdaki düzensizlikler, spektral ivme katsayısı, deprem yükü azaltma katsayısı belirlenmiş ve Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi ile yatay deprem yükü hesabı yapılmıştır. Ayrıca yapının deprem güvenliğinin tespitinde ampirik esaslı iki metod kullanılmıştır. Söz konusu metodlar da bu çalışma kapsamında detaylı olarak anlatılmıştır. Güçlendirme yöntemi olarak kolonların mantolanması ve taşıyıcı sisteme ilave betonarme perdeler eklenmesi yöntemleri kullanılmıştır. İlave olarak taşıyıcı sisteme yerleştirilecek perdelerin yeri ve miktarının belirlenmesinde izlenen yollar bu kapsamda detaylı olarak gösterilmiştir. Bu anlamda devrilme momenti tahkiklerinin önemi açıkça ortaya koyulmuştur. Deprem yüklerinin büyük bir kısmının ilave perdelerle karşılanması amaç edinilerek sadece taşıma gücü kapasitesini aşan kolonlara mantolama yapılmıştır. Son olarak ise güçlendirme sonrası bahse konu yapıya ait dinamik karakteristiklerdeki değişiklikler ortaya koyulmuştur. Mevcut yapı ile güçlendirilmiş yapı ve alternatif güçlendirme yöntemlerine ait taşıyıcı sistemlerin moment, normal kuvvet, peryot ve deplasman değerlerindeki değişiklikler, şekiller ve tablolar yardımıyla karşılaştırmalı olarak açıklanmıştır. Böylece depreme dayanıklı yapı tasarımda uygulanması gereken koşullar açıkça vurgulanmıştır.
The subject of this thesis study is determination of seismic safety and investigation of changes in dynamic characteristics upon strengthening for a hotel building. First of all, basic data related to building and properties of soil on which it sits is presented. After that, modeling studies that form the basis of structural analysis is explained. Then structural system, irregularities included, spectral acceleration coefficient, seismic load reduction factor are determined for the building as a requirement of “Specification for Structures to be Built in Disaster Areas” and horizontal earthquake load is calculated using Equivalent Seismic Load Method. Two empirical methods used for determination of seismic safety is also included in this section. Both methods are explained in detail in context of section. Jacketing of columns and addition of shear walls to structural system are the methods used in order to strengthen the building. Methods used for determination of number and location of shear walls added to structural system are explained in detail in the section. Regarding that point the importance of investigation of overturning moment is figured out/clarified. Strengthening application is performed with the goal of carrying high portion of earthquake loads by added shear walls and only columns that carry load exceeding its ultimate strength capacity are strengthened. Finally, changes in dynamical characteristics that occurred upon strengthening have been presented. Changes in moment, axial force, period and displacement values for investigated building, strengthened building and different strengthening alternatives have been comparatively explained using figures and tables. Doing so rules that need to be applied in earthquake resistant design have been emphasized.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Deprem, Güçlendirme, Dinamik karakteristikler, Earthquake, Strenghtening, Dynamic Characteristics
Alıntı