Bir Tekstil İşletmesinin Yönetiminde Kantitatif Karar Verme Yöntemlerinin Uygulanması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yılmaz, Asiye
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Karar verme, alternatifleri yaratarak ve değerlendirerek alternatifler arasından seçim yapma sürecidir. Çetin rekabet koşulları altında , tekstil işletmelerinin varlıklarını sürdürebilmeleri ve başarılı olabilmeleri için, işletmelerde etkin ve profesyonel kararların alınması şarttır. Bu çalışmanın amacı, kantitatif karar verme tekniklerinin kullanımı ile yönetim kararlarının etkinliğinin ve kalitesinin nasıl arttırılabileceğini göstermektir. Birinci bölüm iki kısımda tartışılmıştır. Bunlar; karar verme süreci ve planlama sürecidir. Birinci konuda tartışılan temel başlıklar ; karar verme süreci ve özellikleri, yönetim kararları çeşitleri ve karar ortamlarıdır. Ayrıca karar verme sürecinde grup metotlarının ve çalışanların bu sürece katılımlarının önemine değinilmiştir. İkinci kısımda ise planlama süreci ile planlama süreci arasındaki ilişki açıklandıktan sonra , planlama süreci izah edilmiş ve planlama seviyeleri incelenmiştir. İkinci bölümde , yönetim kararlarında kantitatif tekniklerin önemi vurgulandıktan sonra , bazı istatistiki kantitatif teknikler açıklanmıştır. Bunlar; karar kriterleri, Markov zincirleri ve karar ağaçlarıdır. Karar ağaçları karar sürecinde bağımlı kararların ardıl bir şekilde alınmasında kullanılırlar. Karar kriterleri ise alternatiflerin amaca ulaştırmasında niceliksel ölçüt oluştururlar. Alternatiflerin değerlendirmesini ve elenmesini sağlarlar. Markov zincirleri ise üretimdeki kayıpların analiz edilmesinde ve tamir-bakım gibi çeşitli durumlar için politikaların tespitinde kullanılırlar. Üçüncü bölümde bu teknikler , bir dokuma fabrikasında karar analizinde kullanılmışlardır. Son kısım ise tartışma ve sonuçtan oluşmaktadır. Ayrıca tekstil işletmeleri için bazı önerilerde bulunulmuştur.
Decision making is the process of generating and evaluating alternatives and making choices among them. To survive and prosper under the hard competition conditions , professional and effective decisions should be made in textile organizations.The aim of this study is to show, how the quality and effectiveness of the managerial decisions can be increased by using quantitative decision making techniques.Part 1 , is discussed in two sections : decision making process and planning process. The basic titles that are discussed in the first section are ; decision making process and properties of it, types of managerial decisions and decision environments. Also the importance of the group methods and worker participation in decision making process is mentioned. In the second section , after expressing the relationship between planning and decision processes , the planning process and levels of planning are described.In Part 2, after demonstrating the importance of quantitative techniques in managerial decisions , some of the probabilistic quantitative techniques are explained. These are ; decision criterias, Markov chains and decision threes. Decision threes are used in decision process in which dependent decisions are made in tandem. The decision criteria, provides a quantifiable measure of the degree to which alternative attains an objective. It evaluates and sorts alternatives. Markov chains are used to analyse the losses during the production and find an optimal policy for many situations like maintenance policy.In Part 3, these techniques are used to make decision analyse in a weaving factory.Last part consists of conclusions and discussion. Also some suggestions are given.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
Anahtar kelimeler
Karar verme süreci, karar ağacı, karar kriterleri, markov zincirleri, planlama süreci., Decision making process, decision tree, decision criterias, Markov chains, planning process
Alıntı