İstanbul'da Yaygın Eğitimde Görülen Bağlama Öğretim Problemleri

thumbnail.default.alt
Tarih
2010
Yazarlar
İkiz, Fuat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Yaygın eğitim alanındaki müzik kurslarında en çok ilgi gören branşlardan biri bağlama eğitim ve öğretimidir. Geleneksel olarak usta-çırak ilişkisi ile aktarılan ve yaşatılan bu çalgı, doğaldır ki, günümüz eğitim anlayışı içerisinde bazı öğrenme ve öğretme güçlükleri ile karşılaşmaktadır. Bu sorunların daha iyi anlaşılması için, öncelikle eğitim, metot, yöntem, öğretme, öğrenme vb. konular ile bağlama çalgısının temel özelliklerini bilmek yol gösterici olacaktır. Özellikle İstanbul gibi büyük kentlerde ve sayıları gün geçtikçe artan kurs merkezlerinde, bağlama öğretimi konusunda her yaştan insanın beklentilerini karşılamaya yönelik eğitim faaliyetleri yürütülmektedir. Halk eğitim merkezleri, kültür merkezleri, belediye kursları, özel dershaneler ve bireysel çalışmalar, İstanbul'da yaygın bağlama eğitiminin uygulama alanlarıdır. Bu alanlarda yaptığımız araştırma sonucunda görülmüştür ki, yaygın eğitimdeki bağlama öğretim problemleri iki ana başlık altında toplanmaktadır. Bunlar; yaygın eğitimin kendi yapısı, işleyişi ile ilgili problemler ve bağlama çalgısının öğretimi ile ilgili teknik sorunlardır. Hazırladığımız bu tez çalışması, İstanbul'da bu alanda eğitim veren kurum ve kuruluşlardaki bağlama eğitiminde karşılaşılan problemlerinin tespiti niteliğindedir. Kentin coğrafi olarak değişik bölgelerinde, öğrenci yoğunluğu yüksek olan merkezler tercih edilmiş, bu kurumların genel profili, amaçları ve bağlama eğitimi ile ilgili faaliyetleri aktarılmaya çalışılmıştır. Bu kurumlardaki bağlama öğretmenleri ile görüşmeler yapılmış, anket ve röportajlarla yaygın bağlama öğretiminin sorunları tespit edilerek, aksaklıkların kaynağının bulunmasına gayret edilmiştir. Toplam olarak beş bölümde oluşturduğumuz bu çalışma, ilk olarak konu hakkında ön bilgi niteliğindeki giriş bölümünden oluşmaktadır. Bu bölümde araştırmamızın kapsamı, amacı ve önemi üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde, konuyla ilgili genel bilgiler olan örgün eğitim, yaygın eğitim, metot, yöntem, öğretme ve öğrenme vb. konular anlatılmaya çalışılmış, ayrıca yaygın eğitimin ve bağlama çalgısının kısa bir geçmişi ile beraber bu sazın temel özelliklerinden de bahsedilmiştir. İstanbul'daki yaygın bağlama eğitimini gerçekleştiren kurum ve kuruluşları incelediğimiz üçüncü bölüm, kentteki değişik kurs merkezlerini tanıtıcı ve buradaki öğretmenlerin görüşlerini açıklayıcı niteliktedir. Çoğunlukla halk eğitim merkezleri ve buna bağlı çalışan kuruluşlardaki eğitim şekli irdelenmeye çalışılmış, ayrıca bu alanda tecrübe sahibi uzman kişilerin görüşleri ile de konu, kapsamlı biçimde ele alınmıştır. Sahada gerçekleştirdiğimiz araştırmalar sonucunda ortaya çıkan metot, yöntem, öğretici, öğrenci, fiziki ortam ve yardımcı donanım malzemeleri ile ilgili aksaklıklar, dördüncü bölümde ortaya konulmuştur. Sonuç bölümünde ise, yaygın eğitimdeki bağlama öğretim problemlerini gidermek amacıyla, mevcut durum değerlendirilerek, aksaklıkların giderilmesi, yanlışların düzeltilmesi ve bu alanda yeni düzenlemelerin yapılması ile ilgili görüş ve önerilere yer verilmiştir.
Bağlama education and tuition is one of the most preferred branches in musical classes of mass education. This instrument, that is traditionally transferred and cherished through the relationship of master- apprentice; naturally encounters some learning and teaching difficulties in today? s educational approach. In order to figure out these problems better, first of all knowing the relation between the basic characteristics of the instrument bağlama and the subjects such as education, methodology, process, teaching, learning etc. would guide us. Especially in metropolises like Istanbul and in educational centers that are increasing in number day by day, educational activities are held to meet the expectations of people of all ages about bağlama education. Public education centers, cultural centers, classes presented by the municipalities, private training centers and individual practices are the areas of mass education on bağlama. It is evident in our research in these areas that two main topics cover the problems of bağlama teaching in mass education. These are; the structure of mass education itself, the problems about its operation and the methodological teaching problems of bağlama education. The thesis research we have prepared is the determination of the problems in bağlama education that are carried in the institutions and foundations of Istanbul which spare education on this area. Around the geographically varied areas, centers which have high rate of populousness are mostly preferred; the aims and the overall outline of these institutions are intended to be illustrated together with their activities on bağlama education. Negotiations with bağlama teachers of these institutions are held; the issues of bağlama tuition in mass education are detected through surveys and interviews and finding out the reason of these drawbacks. This study that we have arranged in five sections in total begins with the introduction part as foreknowledge. In this section, the scope, aim and importance of our research are mentioned. In the following section, general knowledge such as formal education, mass education, methodology, process, teaching and learning are proved to be expressed, moreover, this instruments? basic characteristics are mentioned together with a short history of the instrument bağlama and mass education. The third part, which we surveyed bağlama tuition in mass education within the institutions and foundations of Istanbul, reports the introductions of varied educational centers and the views of teachers working there. The method of education predominantly in public education centers and related institutions under these centers is intended to be investigated; furthermore, the opinions of the experts experienced in this area are taken into account comprehensively. The drawbacks of the method, the practice, teacher, student, physical environment and additional installation equipment, exposed after the researches we have carried out in the field, are exposed in the fourth section. In the conclusion part, in order to overcome the problems of bağlama tuition in mass education, with the evaluation of the current situation; views and opinions about resolving the problems, amending the faults and making new arrangements in this area are involved.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2010
Anahtar kelimeler
Müzik, Bağlama, Halk eğitim merkezleri, Halk müziği, Kültür merkezleri, Müzik aletleri, Müzik eğitimi, Müzik öğretimi, Türk halk müziği, Yaygın eğitim, Yöntemler, Öğretim sorunları, Öğretim yöntemleri, İstanbul, Music, Bağlama, Folk education centrals, Folk music, Cultural centers, Musical instruments, Music education, Music learning, Turkish folk music, Non-formal education, Methods, Teaching problems, Instsruction methods, İstanbul
Alıntı