Eski Deprem Yönetmeliklerine Göre Boyutlandırılan Betonarme Binaların Güncel Yönetmeliğe Göre Deprem Performansının Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-06-30
Yazarlar
Öztürk, Mustafa Tuna
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Çok büyük bir kısmı aktif deprem kuşağında yer alan ülkemizde yakın geçmişte nüfus yoğunluğu fazla olan yerleşim merkezlerinde meydana gelen depremler sonucunda ortaya çıkan büyük can kayıpları ve yapı hasarları, depreme karşı yeterli güvenlikte bina tasarımını ve mevcut binaların deprem güvenliklerinin belirlenmesini güncel bir konu haline getirmiştir. Mevcut yapı stoğunun deprem güvenliğinin belirlenmesi ve ortaya çıkan sonuçlara göre gerekli önlemlerin alınması, ileride meydana gelecek olan depremler sonucunda ortaya çıkacak olan hasarın en aza indirilmesi bakımından çok önemlidir. Bu çalışmada, ülkemizdeki mevcut betonarme binaları temsil edecek şekilde şeçilen bir taşıyıcı sistem modeli, 1961, 1968 ve 1975 Türk Deprem Yönetmelikleri ve aynı zaman dilimlerinde yürürlükte olan betonarme yönetmeliklerine göre boyutlandırılmıştır. Boyutlandırılan bu modellerin deprem performansları 2007 Türk Deprem Yönetmeliğinde tanımlanan doğrusal ve doğrusal olmayan yöntemler ile belirlenmiş ve sonuçları karşılaştırılarak değerlendirilmiştir.
A major part of Turkey is located on active seismic zones. Earthquakes that occured in recent years in populated towns have left many people dead and caused substantial damage to buildings. This has made the issues of designing an earthquake-resisting building and determining the safety level of buildings against earthquakes topical. Taking precautions towards determining the safety level of the existing building has a vital importance on reducing the possible damages of future earthquakes. In this study, a sample structural model, which has been choosen to represent the existing reinforced concrete buildings in Turkey, is designed in accordance with the 1961, 1968 and 1975 Turkish Seismic Codes and reinforced concrete design codes which were functional at these years. The determination of seismic performances of these models have been done with the lineer and non-linear methods which are explained in Turkish Seismic Code 2007. Finally, analysis results are compared and discussed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Deprem, Betonarme binalar, Deprem yönetmelikleri, Betonarme yönetmelikleri, Mevcut binaların deprem performansı, Statik itme analizi, Eartquake, Reinforced concrete buildings, Seismic codes, Reinforced concrete building design codes, Seismic performance of existing buildings, Pushover Analysis
Alıntı