Yaya Hareketleri Ve Mekan İlişkisi - İstanbul Galata Bölgesi Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Özer, Özlem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, kentsel mekanlarda kullanım seviyelerinin çevresel değişkenlerden ne derece etkilendiği araştırılmıştır. Çalışma, canlılığını yitirmiş bir merkez olan tarihi Galata bölgesinde yürütülmüştür. Galata’da mevcut yaya hareketlilik dokusu tespit edilmiş ve hareket dokularıyla karşılaştırmak amacıyla bir dizi değişken belirlenmiştir. Bu değişkenler, eğim, arazi kullanımı, görsel kalite, çekicilik ve konfor, güvenlik ve erişilebilirlik olmak üzere beş ana başlık altında değerlendirilmiştir. Erişilebilirlik değişkeninin hesaplanmasında, şehirlerin karmaşık fiziksel yapılarını tanımlamaya yönelik olarak çalışan ve mekansal sistemin temsil edildiği matematiksel yöntemler kullanan Space Syntax yönteminden faydalanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, yaya hareketlerinin bağımlı değişken olarak ele alındığı bir regresyon analizi ile irdelenmiştir. Regresyon analizi sonuçları, yaya hareketlerini %60 oranında açıklayan bir model vermiştir. Modele göre yaya hareketlerini, güvenlik, arazi kullanımı ve Space Syntax yöntemi kullanılarak elde edilen erişilebilirlik değişkenleri belirlemektedir. Gelecekte önerilecek kentsel tasarım projelerinde bu bulgular ışığında bir düzenleme yapılması, erişilebilirliğin önemle ele alınması ve önerilerde, tespit edilen mevcut eğilimler ve potansiyeller doğrultusunda alanın merkez konumuna hitap edecek ticaret ve hizmet kullanımlarına ağırlık verilmesi önerilmektedir. Araştırmanın sonuçları doğrultusunda, Galata’yı etkilemesi öngörülen kentsel tasarım çalışmalarının yaya hareket dokuları üzerindeki olası etkilerinin sınanması da mümkün olacaktır.
In this study, the possible effects of environmental variables on the levels of activity in urban spaces have been researched. The study area is the historical Galata region which has lost its vitality. Within the context of the study, the existing pedestrian movement patterns have been observed and a range of variables have been decided to analyze the relationships. These variables have been evaluated under five headings: slope of the area, land use pattern, visual quality, attraction and comfort, safety and accessibility. The Space Syntax method, which tries to define the complex physical structures of cities and represents the spatial system with mathematical programming, has been used to calculate the “accessibility” values. The data which have been recorded in this study have been analyzed with a multiple regression analyses, in which the pedestrian movement levels are taken as the dependent variable. The result of the regression analyses has generated a model that accounts for 0,60 of the variation in pedestrian movement. According to the model, the pedestrian movement levels have been explained with safety, accessibility (Space Syntax integration values) and land use pattern variables. It is recommended that the designers take the findings of this study into account for future urban design projects. According to the results of the research, it will be possible to test the likely impacts of the urban design proposals on pedestrian movement levels in Galata.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
yaya hareketleri, kentsel tasarım, space syntax, yürünebilirlik, pedestrian movement, urban design, space syntax, walkability
Alıntı