Hızlı Tüketim Mallarında Ambalajın Satın Alma Davranışına Etkisi Üzerine Bir Model Önerisi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kocamanlar, Ebru
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmanın amacı ambalaj fonksiyonlarının satın alma kararına etkisini incelemektir. Literatür araştırmasından elde edilen bulgularla yapılan saha çalışması, açıklayıcı ve tanımlayıcı olmak üzere iki ayrı bölümde gerçekleştirilmiştir. Açıklayıcı araştırma kapsamında yer alan mini grup tartışmaları ambalajın hangi fonksiyonlarının satın alma kararında etkili olduğunu ve hangi ürün grupları için daha etkili bir unsur olduğunu ortaya koymaktadır. Açıklayıcı araştırma sonrasında gerçekleştirilen tanımlayıcı araştırma kapsamında 224 kişiye anket uygulanmıştır. Anket sonuçları SPSS programında değerlendirilmiştir. Çalışmada hızlı tüketim malları kategorisinde seçilmiş ürünler için ambalajın iletişim odaklı ve fonksiyonel özelliklerinin satın alma kararı veya ürün tercihi üzerindeki etkisi analiz edilmiştir. Ayrıca zaman baskısının, alışveriş yerinin, alışveriş niteliğinin, marka bağlılığının ambalajın fonksiyonel ve iletişim odaklı özellikleri ile satın alma tercihi ilişkisine nasıl ve ne yönde etki ettiği analiz edilmiştir.
The aim of this study is to observe the effect of the packaging functions on the purchasing decisions. The field reserch done by the data obtained from literature scan has been executed in two seperate parts; explanatory and descriptive. Mini group debates which took place in the extent of the explanatory reserch reveals the determining functions of packaging on purchasing behaviors and the power of it on particular product groups. A survey has been applied to 224 individuals as the descriptive part of the study following the explanatory research. The results of the survey have been evaluated with the SPSS programme. In this work the effects of communicational and functional features of packaging on purchasing decisions have been analyzed. In addition to this, the relation between; the effect of the communucation focused features and the functional specialties of the packaging on purchasing decisions; and the decisive aspects of time stamp, shopping place, the characteristics of the shopping and the brand loyalty have been analyzed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Ambalaj, ambalaj fonksiyonları, satın alma kararı, tüketici davranışı., Packaging, packaging functions, purchasing decision, consumer behaviour.
Alıntı