Linux işletim sistemi için Tex ve Pictex eğitim programları

thumbnail.default.alt
Tarih
1996
Yazarlar
Çelikten, Aydın
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Günümüzde, bilginin paylaşımı her zamankinden daha fazla önem kazanmıştır. Çünkü bilgi, ancak paylaşıldığı zaman insanoğluna faydalı olmaktadır. Öyle ki, bilgiye daha hızlı ulaşabilmek için kurulan bilgisa yar ağlarıyla birkaç saniye içerisinde, binlerce kilometre ötedeki bilgilerin, bilgisayar ekranında görülebilmesi mümkün olmuştur. TEX dili, yaratılan bilimsel eserlerin başkalarına etkileyici biçim de sunulabilmesi için geliştirilmiş bir yazım dilidir. Editörlerden farklı olarak, programlanabilme ve makineden bağımsız olma özelliklerine sahip tir. Yani TEX' in sınırları, belirli olanaklar çerçevesinde, genişletilebilir. Yine TEX donanımdan bağımsız olarak her makinede çalışabilir. İ.T.U Pen-Edebiyat Fakültesi Bilgisayar Labarotuvarlarmda Linux işletim sistemi kullanılmaktadır ve TEX, öğrenciler tarafından çeşitli a- maçlarla sıklıkla kullanılmaktadır. Bu yüksek lisans tezinin konusu olan TEX ve PICTEX eğitim programları, kullanıcıların TEX kullanırken kar şılaştıkları sorunları bilgisayar başında çözebilmelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Programlar C dilinde, Linux işletim sistemi al tında ve XWindows ortamında çalışacak şekilde hazırlanmışlardır. Prog ramlarda normal C kodunun yanısıra XWindows ortamı ile ilgili üst düzey komutlar da kullanılmıştır. Anlatılan konular örneklerle desteklenmiştir ve örnek görmek istenirse, TEX çıktılarının ekranda görülebilmesini sağ layan "xdvi" programı çağırılarak konu ile ilgili örneği incelemek müm kündür. Tez 5 bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm giriş bölümü olup konunun tanıtımı yapılmakta, ikinci bölümde programın nasıl kullanılacağı açıklan makta, üçüncü bölümde programın yapısı hakkında bilgi verilmekte, dör düncü bölümde, TEX eğitim programında anlatılan konuların metinleri; beşinci bölümde ise, PICTEX eğitim programında anlatılan konuların metinleri verilmiştir. Programların çıktıları ise eklerde verilmiştir.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1996
Anahtar kelimeler
Eğitim programları, Sistem analizi, İşletim sistemleri, Education programs, System analysis, Operating systems
Alıntı