Hermetik Pistonlu Kompresörlerde Yağlama

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ünal, Şükrü Barış
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Enerji kaynaklarının azalması ve artan enerji maliyetleri, kompresörlerin daha verimli ve daha uzun ömürlü olmasını gerektirmektedir. Bu durum, kompresör enerji tüketimini ve ömrünü belirleyen iki ana unsurun; sürtünmenin ve aşınmanın azaltılması ihtiyacını doğurur. Sürtünme ve aşınmanın azaltılmasında, kompresör yataklarının tasarımı kadar, yataklarda yağlama için gerekli yağ debisini sağlayabilen bir yağlama sisteminin tasarlanması da büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, tasarlanan yağlama sistemlerinin yeterliliği, deneysel ve analitik yolla incelenmiştir. İlk deneysel çalışmada, önceden var olan bir deney düzeneği işler hale getirilerek yağlama sisteminin debisine etki eden parametreler incelenmiştir. Bu düzenek ile yapılan ölçümlerde, yağlama sisteminin tamamının kullanılamaması nedeniyle, yağlama sisteminin gerçek yağ debisi tespit edilememiştir. Ancak, yağ debisinin, devir, sıcaklık ve yağ seviyesi ile ilişkisi belirlenmiştir. İkinci deneysel çalışmada, gerçek yağ debisinin ölçülebildiği bir deney düzeneği hazırlanmıştır. Bu deney düzeneği ile, tasarlanan yağlama sistemlerinin farklı devirlerde toplam yağ debisi ölçümleri gerçekleştilmiştir. Çalışmanın analitik kısmında, dinamik yüklü kompresör yataklarının kısa yatak kabulü ile analizi gerçekleştirilmiş ve her bir yatağa beslenmesi gereken yağ debisinin kompresör çalışma devri ile değişimi hesaplanmıştır. Hesaplanan yağ debileri toplanarak, kompresör yataklarının ihtiyaç duyduğu toplam yağ debisinin kompresör çalışma devri ile değişimi tespit edilmiştir. Sonuç olarak, analitik hesaplama yöntemiyle elde edilen gerekli toplam yağ debisi ile deneysel yolla tespit edilen yataklara beslenen toplam yağ debisi karşılaştırılarak, yağlama sisteminin güvenilirliği belirlenmiştir.
Due to reduction in energy sources and increase in cost of energy, compressors should be more efficient and longlasting. This fact leads to friction loss and wear reduction requirement in compressors. In reduction of friction loss and wear, the design of lubrication system that supplies required oil flow rate within the bearings is very crucial as well as bearing design. In this study, sufficiency of the designed lubrication system is investigated both by analitical and experimental methods. In the first experimental study, an existing experimental set up has been improved and the parameters that affect the flow rate of the lubrication system have been investigated. Real flow rate of lubrication system could not be determined with the measurements from this experimental set up due to an inability to assembly whole elements of the lubrication system into the set.up. Yet, the changes in oil flow rate with temperature, revolution speed and oil level have been observed. In the second experimental study, an experimental setup has been designed in which the real oil flow rate can be measured. In this setup, oil flow rates in different revolution speed have been measured. In the analytical part of the study, dynamically loaded bearings have been analized with short bearing solution and the change in required oil flow rate for each bearing with revolution speed have been calculated. Calculated oil flow rates for each bearing have been summed up and the change in total oil flow rate necessary for all bearings with revolution speed were determined. On the whole, for a designed oil supply system, requried total flow rate calculated by analytical methods is compared to supplied total flow rate measured by experimental methods and the reliablity of oil supply system is determined accordingly.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
yağlama, kompresör, yağ pompası, viskozite, yatak, kısa yatak kabulü, yağ debisi, lubricaton, oil pump, compressor, viskosity, bearing, short bearing approximation, oil flow rate
Alıntı