İnsan Kaynakları Yönetiminde İş Rotasyonu Modelleri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ay, Fatih
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışamada iş rotasyonu bir insan kaynakları yönetim aracı olarak incelenmiştir. Öncelikle insan kaynakları yönetim sistemleri hakkında bilgiler verilmiştir. Sonrasında iş rotasyonu kavramsal olarak incelenmiştir. İş rotasyonunun faydaları, önemi, çalışanlarda bulunması gereken özellikler ve sürecin işleyişi ele alınmıştır. İnsan kaynakları süreçleri ile ilişkiler incelenmiştir. Aynı zamanda literatürdeki farklı iş rotasyonu modelleri de ele alınmıştır. Anket yöntemi kullanılarak yapılan iş rotasyonu araştırmasının sonuçları irdelenmiştir. Daha sonra literatüre, incelenen modellere ve yapılan araştırmaya dayanarak bir model geliştirilmiştir. Bu modele göre kıdem, yaş, eğitim, performans, hiyerarşi, kamu politikaları ve uygulanan yeni teknolojiler iş rotasyonunu etkileyen faktörler olarak belirlenmiştir. İş rotasyonu sürecinin çıktıları olarak ise bireysel gelişim, şirket öğrenmesi, verimlilik, kariyer planlaması, motivasyon, performans ve işyükü azalması belirlenmiştir. Model doğrultusunda bir iş rotasyonu uygulaması incelenmiş, başarılı ve başarısız yönleriyle analiz edilmiştir.
In this study, job rotation is examined as a human resources management tool. First, general information about human resources management is given. Then job rotation is studied conceptually. The benefits, importance and phases of job rotation programs are investigated. The relationships with the human resources processes are examined. In addition, analyses are made on different job rotation models in the literature. A research is made by questionnaire method among the companies. Subsequently, according to this research, literature and investigated models, a new model is developed. In respect of this model, tenure, age, education, performance, hierarchy, public policies and new technologies used affect job rotation programs. And job rotation programs result in individual development, company learning, efficiency, career planning, motivation, performance and less physical workload. At the last part, a real job rotation program was examined in respect of the proposed model.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
İş Rotasyonu, İnsan Kaynakları Yönetimi, Job Rotation, Human Resources Management
Alıntı