Tedarikçi İlşkileri Yönetimi Ve Bir Endüstriyel Şirket Uygulaması

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-07-13
Yazarlar
Özdursun, Emre
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Günümüz iş ortamı, içerisinde geçmişe göre daha fazla rekabeti ve karmaşıklığı barındırmaktadır. Müşteriler hem ürünlerden daha fazla işlev beklemekte hem de ürünlerin var olan işlevlerinden de daha fazla fayda elde etmek istemektedirler. Bu talepleri ve beklentileri doğru şekilde yönetebilmek için firmalar müşterilerinin ne istediklerini net olarak algılamalı ve başta tedârik olmak üzere, üretim, nakliye vb. konularındaki yetkinliklerini arttırma yoluna gitmelidirler. Bu yetkinlik artışı ise son yıllarda müşteri tarafında “Müşteri İlişkileri Yönetimi” ve tedârikçi tarafında ise “SRM-Tedârikçi İlişkileri Yönetimi” süreçleri ile sağlanmaktadır. Bu tez çalışması üç bölümden oluşmakta olup, ilk bölümde satınalma ve tedârik fonksiyonu kavramı üzerinde durulmuş, ikinci bölümde tedârikçi ilişkileri yönetimi kavramı incelenmiştir. Son bölümde ise endüstriyel bir firma olan XYZ firmasına özgü bir tedârikçi ilişkileri yönetim modellemesi tasarlanmış ve iki malzeme grubu için tasarlanan bu model kullanılarak XYZ firmasının tedarikçi ilişkileri yönetimi hakkında sonuçlara ulaşılmıştır.
According to the past, competition and business complexity in business environment is much more. Customers expect not only more funtionalities form the products but also expect more benefits from the existing functionalities. In order to manage this process efficiently, firms should understand customers willings accurately and punctually. Moreover to satisfy the customers willings, firms should increase their competencies in many ways such as; delivery, production, etc. To increase these competencies firms use “Customer Relationship Management (CRM)” on the customer side and “Supplier Relationship Management (SRM)” on the supplier side. This masterate thesis consist of three main parts. In first part, purchasing and procurement funtionalities are mentioned. Second part is about supplier relationship management concept. In the last part it is designed a private supplier relationship model for XYZ company, that is a manufacturing firm. For two material group, this model is executed. According to this model it is reached to a few conclusions about XYZ firm’s supplier relationship management view.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Tedârikçi ilişkileri yönetimi, Tedârik stratejisi, Tedârikçi değerlendirmesi, Tedârikçi seçimi, Sözleşme yönetimi, Harcama analizi, E-Tedârik, Supplier relationship management, Procurement strategy, Supplier evaluation, Supplier selection, Contract management, Spend analysis, E-Procurement
Alıntı