Kadına Yönelik Şiddet Ve Kadın Sığınma Evleri Olgusu

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Alpago, Ceyda
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Toplumda en yaygın şiddet türü olarak ortaya çıkan aile içi ve özellikle de kadına yönelik şiddet, ulusal ve uluslararası alanlarda yapılan anlaşmalar doğrultusunda irdelenmektedir. Çalışma kapsamında, Türkiye’de de kadınlara eşit, hak ve özgürlükler sağlamasının beklendiği yasalar doğrultusunda, şiddete maruz kalan kadınların barınmalarını sağlayacak kadın sığınma evi olgusu, incelenmektedir. Türkiye’den ve dünyadan ulaşılabilen örneklerin yanısıra, hazırlanmış ve yürürlükte bulunan yönetmelikler ve konuya ilişkin araştırmalara da yer verilmektedir. Kadın sığınma evlerinin nicelik olarak yetersizlikleri saptanmış olup, mekansal özellikleri ve niteliklerine ilişkin bulgular değerlendirilmektedir. İşleyişi ile ilgili öneriler geliştirilerek, sığınma evinin, belli sürelerde değişen kullanıcı gereksinmeleri ve fiziksel yetersizlikleri de gözönüne alınarak, değişebilir, dönüşebilir nitelikte olmaları gerektiği sonucuna varılmıştır.
The most common type of violence occurs in the society, appears as a domestic and especialy against women, is studied over the national and international agreement Throughout this research, women’s shelter fact is being studied for women who have been suffered from domestic violence, with the expected law which will provide equal rights and freedom towards women is also expected in Turkey as well. With samples across Turkey and worldwide, prepared and ongoing regulations and related researches are also taken place. Women shelters’ quantitive insufficiency has been determined, and residantial features and quality issues are being evaluated. It has been concluded that, the shelter should be modular and convertable regarding to the changes in user needs and physical incapacities.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Şiddet, Kadın, Sığınma Evi, Uluslararası Anlaşmalar, Cedaw, AB Topluluk programları, Belediyeler Yasası, violence, women, shelter, international agreements, Cedaw, EU community program, Municipality Law
Alıntı