Istıranca Masifinin Kıyıköy Civarındaki Mesozoyik Yaşlı Kayalarının Yapısal Ve Metamorfik Evrimi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Gün, Erkan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü
Eurasia Institute of Earth Sciences
Özet
Istranca Masifinin Türkiye sınırları içerisinde yer alan kısımlarında, masifin stratigrafisi, yapısal evrimi ve deformasyon evreleri hakkında yeterli detay çalışma bulunmamaktadır. Var olan çalışmalar da ancak belirli bölgelerle sınırlıdır. Bu nedenle Istranca masifinin daha önce detaylı jeolojik araştırma yapılmamış Kırklareli ilinin Kıyıköy beldesi civarı bu tez için çalışma alanı olarak seçilmiştir. Çalışma alanında Paleozoyik yaşlı birimler, Mesozoyik yaşlı metasedimenter birimler ile Eosen ve Neojen yaşlı örtü birimleri bulunmaktadır. Bu birimlerin stratigrafik özellikleri ile aralarındaki stratigrafik ve yapısal ilişkiler ortaya çıkarılmıştır. Arazi çalışmalarında bölgenin yapısal evrimini ortaya koymak için tabaka, foliasyon, lineasyon, kıvrım, fay gibi yapılar ölçülerek elde edilen veriler ışığında beş farklı deformasyon evresi saptanmıştır.
There are not enough detailed researches in the Turkish part of Strandja Massif about its stratigraphy, structural evolution and the deformation episodes. Existing researches are limited only in specific areas. Because of that it is decided to work for this thesis in Kırklareli ? Kıyıköy region where do not have any detailed geological researches. Paleozoic units, Mesozoic metasedimentary units, Eosene and Neogene cover units are present in the research area. Stratigraphic features of these units are determined by field and laboratory works. Moreover stratigraphic and structural relationships between these units are also discovered. Beddings, foliations, lineations, folds, faults etc. are measured to understand the structural evolution of the region and as a result five different deformation episodes are determined.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Eurasia Institute of Earth Sciences, 2009
Anahtar kelimeler
Foliasyonlar, Istranca masifi, Jeolojik yapı, Jeolojik özellikler, Kırklareli-Kıyıköy, Mesozoyik, Metamorfitler, Metamorfizma, Milonit, Paleotektonik, Paleozoyik, Stratigrafi, Tektonik, Tektonik analiz, Yapısal jeoloji, Çökeller, Çökeltme, Foliations, Istranca massive, Geological structure, Geological properties, Kırklareli-Kıyıköy, Mesozoic, Metamorphites, Metamorphism, Mylonite, Paleotectonic, Paleozoic, Stratigraphy, Tectonics, Tectonic analysis, Structural geology, Sediments, Sedimentation
Alıntı