3 Ağustos 1993, 22 Kasım 1995 Ve 22 Ocak 1997 Depremlerinin Kaynak Parametrelerinin Çözümleri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çalışkan, Canan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Ölü Deniz fay zonunun sismotektoniği ve üzerinde meydana gelen üç depremin (03.08.1993; t0= 12:43:04.80; MW= 6.1-22.11.1995; t0= 04:15:11.60; MW= 7.2-22.01.1997; t0= 17:57:22.10; MW= 5.7) fay düzlemi çözümleri McCaffrey and Abers (1988) tarafından Nábĕlek (1984) telesismik dalga şekli modelleme algoritmasının bir versiyonu olarak uyarladıkları MT5 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Aynı zamanda depremler için bulunan fay düzlemi mekanizmaları ile bölgenin sismotektoniği ilişkilendirilmiştir. Buna göre, 3 Ağustos 1993 Akaba Körfezi depreminin normal faylanma gösterdiği, 22 Kasım 1995 Akaba Körfezi depreminin normal faylanma bileşenine sahip sol yönlü doğrultu atımlı faylanma gösterdiği ve 22 Ocak 1997 Hatay depreminin doğrultu atım bileşeni içeren normal faylanma gösterdiği tespit edilmiştir. Sonuçları önceki çalışmalarla karşılaştırdığımızda bulunan çözümlerin daha duyarlı olduğu görülmektedir.
In this study, the fault plane solutions of the 03.08.1993 (Gulf of Aqaba, t0= 12:43:04.80, MW= 6.1) the 22.11.1995 (Gulf of Aqaba, t0= 04:15:11.60, MW= 7.2) the 22.01.1997 (Hatay, t0= 17:57:22.10) earthquakes were analysied using MT5 package McCaffrey and Abers’ (1988) version of Nábĕlek’s (1984) teleseismic waveform modeling algorithm. At the same time, after finding fault plane mechanisms of the earthquakes began with the seismotectonic features of the region. Fault plane solution of the earthquake August 3, 1993 Gulf of Aqaba shows normal faulting mechanism, the earthquake of November 22, 1995 Gulf of Aqaba shows left-lateral strike-slip faulting with a significant normal faulting component and the earthquake of January 22, 1997 Hatay shows normal faulting with a significant strike-slip component. The comparison of the results with the studies at the past, it is clearly to be seen that finding solutions from this study are so sensitive.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Ölü Deniz fay zonu, deprem, kaynak parametresi çözümleri, Dead Sea fault zone, earthquake, source parameters solutions
Alıntı