Beyoğlu İlçesi’nin Ulaşım Ve Trafik Yönünden İncelenmesi- Öneriler

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Emiralioğlu, Berna
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışmasında, Beyoğlu İlçesi’nin ulaşım ve trafik sorunları çeşitli yönleri ile incelenmiştir. Öncelikli olarak ilçenin genel yapısını tanıtmak üzere, yerleşimi ve tarihsel gelişimi, kent ve bölge içindeki yeri, doğal yapısı, iklimi, topografik ve jeolojik yapısı, sosyal, ekonomik ve demografik nitelikler (nüfus, eğitim, gelir, işgücü ve istihdam durumu), yüzölçümü, nüfus yoğunluğu ve yıllık nüfus artış hızı, hane halkı nitelikleri, arazi kullanımı, görsel ve çevresel özellikler (görsel kirlilik, hava ve gürültü kirliliği) ortaya konulmuştur. Mevcut ulaşım altyapısının değerlendirilmesi amacıyla, karayolu, raylı sistemler ve deniz ulaşımına ait altyapılar ile otopark konuları ele alınmış, böylece Beyoğlu İlçesi genelindeki ulaşım altyapısı ortaya konmuştur. Çeşitli ulaşım sistemleriyle taşınan yolcuların sistemler arasında nasıl dağıldığı (türel dağılım) ayrıca, sistem kapasiteleri ile taşıma değerlerinin karşılaştırılmasıyla taşıma sistemlerinin verimlilikleri tespit edilmiştir. Bu arada, Beyoğlu İlçesi’nin diğer ilçelerle yolculuk ilişkisi saptanmıştır. Beyoğlu İlçesi’ndeki trafik durumunun tespiti amacıyla, kazaların en yoğun olduğu noktalar belirlenmiş ve trafik sayımlarından yararlanılarak önemli karayolu akslarındaki taşıtların dağılımı ve yoğunluğuna yönelik bilgiler edinilmiştir. Çalışmada, ilçenin özelliğine göre önemli olan Taksim-Talimhane Bölgesi’ndeki yayalaştırma projesi incelenerek projenin yayalar, ayrıca bölgedeki işyerleri üzerindeki etkileşimleri konusunda değerlendirmeler yapılmıştır. Bütün bu veriler ışığında, Beyoğlu İlçesi’nin ulaşım ve trafiği konusunda genel değerlendirmeler yapılmış ve sorunları çözmeye yönelik öneriler geliştirilerek sonuca varılmıştır.
In this study, transportation and traffic problems in Beyoğlu district have been analyzed in various aspects. In order to present general structure of the area, we have investigated the settlement and historical developments, position in the city and region, natural structure, climate, topography and geological structure, social, economic and demografic features (population, education, income, workforce and employment situation), area, population density and annual population increasing rate, household properties, land usage, visual and enviromental analysis (visual, air and noise polution). In order to evaluate existing transport substructure, highway, railway systems and sea transport substructures and parking issues have been considered, by this way main transport substructure all around Beyoğlu district has been revealed. Distribution of passengers among various transportion modes (modal split) and also by comparing system capacities and actual volumes, productivity of transport systems have been determined. Meanwhile, the transport relations between Beyoğlu and other districts have been determined. By aiming to determine traffic situations in Beyoğlu district, the most densely accidental points have been researched and informations about the distribution of vehicles at important highway axes and traffic densities have been gathered through traffic counts. Taksim-Talimhane Area Pedestrinization Project has been particularly examined and its effects on pedestrians and trade places in the area has been evaluated. With all these informations, general evaluations about the transport and traffic issues in Beyoğlu district have been examined and various suggestions have been made to mitigate the problems.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Beyoğlu İlçesi, Ulaşım, Trafik, Beyoğlu District, Transport, Traffic
Alıntı