Mimarlık – Teknoloji Etkileşimi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Batur, Kutluer
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
İçinde yaşadığımız çağın -ruhu- ileriye dönük, gerçekleştirmek için hayal kuran ve elbetteki içinde bulunduğu sorunları akıl yoluyla çözme çabası için varolandır. Hata yapma lüksü yoktur, sürekli devinim içindedir; kullanıcı gereksinmelerini de göz önüne alarak en verimli ürünü ortaya çıkarmayı hedefler; Bu nedenle mimarlara düşen görev; 19. yüzyıl başında mühendislere kaptırdığı “çağın ruhunu” taşıyan bina tasarlama ve üretimini tekrar ele geçirmektir. Bu doğrultuda tezin birinci bölümünde çalışmanın amacı, kapsamı ve sınırları belirlenmektedir. İkinci bölümde, 19. ve 20. yüzyılda bilim-teknoloji ve mimarlık alanındaki gelişmeler ile mimaride teknolojinin yeri incelenmiş, mimaride teknolojinin gerekliliği üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde, teknolojinin mimari tasarım ve düşünsel gelişime etkileri araştırılarak, ütopyalar ve ürünleri üzerinde durulmuş, 20. yüzyılda teknoloji ağırlıklı farklı yaklaşımlar ve örnekleri incelenmiştir. Dördüncü bölümde, mimarlığın yüksek teknoloji ile kullanıcı gereksinmelerine cevap vererek teknolojiyi anlamaya ve yaşamaya başlaması incelenmiştir. Teknolojinin mimarlık ile bütünleşmesi ve akıllı bina örnekleri üzerinde durulmuş ve mimarlığın teknolojinin gelişimindeki etkileri incelenmiştir. Beşinci bölümde ise, teknoloji ile mimarlık etkileşimi ve gereksinmeleri karşılanması üzerinde durulmuştur.
The -zeitgeist- is understanding what our needs and requirements are in this day and age. To imagine, to try, to realize and to solve the problems with knowledge. There is no room for error as, it is continuously in motion. The age of the spirit’s target is to produce productively according to our necessity. As the 19th century inventions were created by the engineers of the time, and not by the architects. It is now the architects turn to take control. The introduction chapter, the aim of the study, its range and limits are determined. In the second chapter, the innovation of science and technology in the 19th and 20th century is about the examination of architecture. The utopias and its products are determined. In the fourth chapter, with the help of high technology and requirements of the inhabitants, we try to live and understand the technology such as intelligent buildings and samples are examined. In the fifth chapter, the interaction between technology and architecture are examined and receiving the needs of the inhabitants.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Teknoloji, Ütopya, Gereksinim, Etkileşim, Technology, Utopia, Needs, Interacion
Alıntı