Plansız Konut Alanları İçin İyileştirme Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi Ve Kuştepe Örneğinde İrdelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kocaman, Mehtap
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, plansız konut alanlarında uygulanan iyileştirme yaklaşımları, farklı rollerin ilişkileri çerçevesinde incelenmiştir. Kuştepe’de yapılan alan çalışması ile incelenen konular, kullanılan yöntemlerle değerlendirilmiştir. İyileştirme yaklaşımları sürdürülebilirlik ve katılım gibi ilişkili olduğu kavramlarla birlikte incelenmiştir. Plansız konut alanlarının kent yapısında oluşturduğu olumsuz etkiyi düzeltme eğilimiyle ortaya çıkan iyileştirme çalışmaları, farklı ülkelerde farklı biçimlerde gelişmiştir. Türkiye’de ve gelişmekte olan diğer ülkelerde çözülmesi gereken köhneleşme probleminin çözüm arayışlarından bir tanesi olan iyileştirme çalışmalarının, kamu ve özel sektörün, STK’ların ve tasarımcıların eşgüdümlü çalışması ve kullanıcı katılımıyla daha etkin uygulamalara dönüşeceği düşünülmektedir. Diğer yandan uygulama bölgesi olarak seçilen Kuştepe mahallesi sosyal konut bölgesi olma özelliğiyle birlikte diğer plansız konut alanları ile benzerlikler göstermektedir. Bölgede fotoğraflar, anket çalışmaları, simülasyonlar, diyagramlar gibi yöntemler kullanılarak inceleme yapılmıştır. Yapılan incelemeler doğrultusunda sürece etkisi olabilecek roller belirlenmiştir. Bu biçimde ele alınabilecek bir yaklaşımın, rollerin belirlenmesine yardımcı olacağı ve çözüme yönelik alternatiflerin belirlenmesi aşamasında yardımcı olacağı düşünülmektedir.
In this study the improvement approaches applicable on the unplanned housing areas have been analysed within relationships’ of different actors. In Kuştepe case study analysed subjects have been evaluated by the used methods. In the historical context in all over the world and in Turkey, these areas are defined as problem areas, and for the solution, previously slum clearance approach was applied. Turkey and other developing countries, is considered to be effective applications if implemented with a united work of public and private sectors, NGOs and designer groups with user participation. On the other hand as a case study area Kuştepe neighbourhood, is having both social housing areas’ and unplanned housing areas’ characteristics. Some series of analysis have been made in the case study area by using photography, survey, simulations and diagrams techniques. To take on the approach in this way of a participative and integrated frame is thought/expected to define the roles and to produce solution oriented alternatives.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Plansız konut alanları, İyileştirme, Katılım, İşbirlikli çalışmalar, Sürdürülebilir gelişim, Unplanned Housing Areas, Improvement, Participation, In Collaboration, Sustainable Development
Alıntı