Küçük Ve Orta Ölçekli Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Altınkaynak, Seyfettin Kaan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, ülke ekonomilerinde önemli bir yer tutan aile şirketleri ele alınmıştır. Türkiyedeki ve dünya genelindeki aile şirketleri ile ilgili literatür taraması yapılarak bilgi toplanmış, kıyaslar yapılarak karşılaştıkları problemler ve bu problemlerin kurumsallaşma ile ilişkisi incelenmiştir. Kurumsallaşma konusu aile şirketleri açısından değerlendirilmiş ve aile şirketlerinin sürekliliğini sağlayacağı, rekabet güçlerini artıracağı, ve büyümelerini kolaylaştıracağı belirlenmiştir. Aile şirketlerinden oluşan bir örneklem üzerinde yapılan araştırma çalışmasıyla Kayseri Organize Sanayi Bölgesindeki aile şirketlerinin mevcut durumlarının tespiti ve kurumsallaşma konusundaki tutumları değerlendirilmiştir. Bulgular örneklemdeki şirketlerin literatürde önerilen yöntemlere ve kurumsallaşmaya önem verdiğini ortaya koymuştur. Ancak kurumsallaşma süreci ile ilgili adımlar için gerekli stratejilerin planlanmasında ve uygulanmasında güçlük çektikleri saptanmıştır.
In this study the family companies which take important place for economy of any country are investigated. First a literature review about the family companies all over the world especially the ones in Turkey is introduced. During this period information was collected, comparisons were made, the problems encountered and the relationship between those problems and the institutionalization were figured out. The level of institutionalization for family business is evaluated and it is determined that the institutionalization provides continuity, competitive advantage and growth. Several family firms had been established in Kayseri Organized Industrial Zone were requested to take the survey, which is a part of this study, about determining their current situation and their attitude of institutionalization. The data collected by the survey is analyzed and then evaluated. The results show that even though the companies participated in the survey are paying attention to the methods proposed by the literature and the institutionalization, they faced with problems planning and applying the strategies required by institutionalization process.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Aile Şirketleri, Kurumsallaşma, Family Companies, Institutionalism
Alıntı