3213 Sayılı Maden Kanunu Öncesinde Ve Sonrasında Türkiye’de Maden Mevzuatında Yapılan Değişikliklerin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-01-06
Yazarlar
Yıldız, Taşkın Deniz
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Çalışmanın başlığının kapsadığı sürecin merkezi olan 1985 tarihinde yürürlüğe konulan 3213 sayılı Maden Kanunu, yürürlüğe girdiği dönem itibariyle, dünyadaki politik ve ekonomik değişimlerin meydana geldiği, bu suretle de tüm dünyada maden kanunlarında yoğun ve radikal değişikliklerin yaşandığı bir döneme denk gelmektedir. Ülkemiz de bu süreçten etkilenerek, Maden Kanunlarında birkaç yıl öncesinden başlamak üzere bir değişim evresine girmiştir. Bu itibarla, söz konusu Maden Kanununda, radikal değişimlerin yaşandığı bu evrede, bu sürecin öncesi ve özellikle sonrası ile birlikte objektif bir değerlendirme sunmak adına böyle bir çalışma yapılması amaçlanmıştır. Bu çalışmada; ülkemizde 3213 sayılı Kanun öncesinde ve sonrasında yürürlüğe konulmuş Maden Kanunları ve maddelerinin, oluşturulan başlıklarda ilgisi nispetinde yorumlanmasının yanısıra, yine tüm Maden Kanunlarının maden mevzuatına ve madencilik sektörüne olumlu ya da olumsuz etkilerini de kapsayacak şekilde bir değerlendirmesi yapılmıştır. Özellikle, madenlerin, maden haklarının ve madencilik faaliyetlerinin maden hukuku açısından konumu çerçevesinde, sektör için yapılması gerekenlerin cevabının bulunmasına katkı sunulmuştur. Çalışmada; genel çerçevede Maden Kanunlarında bulunan esaslar bölümlendirilmek suretiyle; maden kavramı, maden hakları, madenlerin aranması ve işletilmesi aşamaları ile bu aşamalarda alınması gereken izinleri; bu izinlerin alındığı yetkili mercilerin Maden Kanununda öngörülen yetkileri, idari cezaları, özendirici ve faaliyete zorlayıcı tedbir ve düzenlemeleri ile tüm bunların Maden Kanunlarındaki konumlarını kısaca açıkladık. Ayrıca maden mevzuatının değişim sürecinde mevzuatın evrimini verdik. Son olarak da çalışmanın sonunda maden kanununda amacın ortaya konulmasına vurgu yapılarak okuyucuya tüm bu süreç tarafsız olarak sunulmaya çalışılmıştır. Tabi, söz konusu amacın ortaya konulabilmesi için 1985 yılı hemen öncesinde meydana gelen köklü kanun değişikliklerinin ve madencilik politikasının, ileride yapılacak çalışmalarda daha ayrıntılı incelenmesi gerekmektedir.
The title of the study, which is the center of the process covered by the Mining Act 3213 came into force in 1985, entered into force as of the period, political and economic changes have occurred in the world in this way, the laws of mine all over the world are experiencing intense and occurs at a time of radical changes. Our country is also affected by this process, Mining Laws came into the stage a few years ago, a change is about to begin. In this regard, the Mining Law, radical changes are experienced, at this stage, especially before and after this process to provide clients with an objective assessment to such a study is aimed. In this study, our country put into effect before and after the 3213 Mining Law and the articles of the law, as well as interpretation of a rate of interest in the topic is created, however, the legislation of all the mineral and mining industry Mining Laws to include an assessment of the effects of positive or negative, were made. In particular, mines, mining rights and mining activities within the framework of mining location in terms of law, contribute to the sector are finding the answer to what must be done. In the study we briefly outlined mining concept, mineral rights, these steps need to be taken with the phases of the operation of mines and permissions, these permissions Mining Law provided for the competent authorities of receipt powers, administrative penalties, incentives and coercive measures and arrangements established Mining Laws by partializating the general principles of the frameworks. In addition, we told the evolution of mining legislation in the process of change in the legislation. Finally, at the end of the study with an emphasis on mining law has been brought goal is to give the reader an objective of all this process. Of course, the goal just before the end of 1985 in order to specify the changes in the fundamental law, and mining policy should be examined in more detail in future studies.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
Maden hukuku, maden kanunu, maden hakları, mining law, mining right
Alıntı