İç sönümlü elastik kavramı ile bağlı iki kütleli bir sistemin dinamik davranışı davranışı

thumbnail.default.alt
Tarih
1991
Yazarlar
Tuncel, Kemal
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Kavramalar milleri birbirine bağlayan makina ele manlarıdır. Elastik kavramalar, mil eksenleri arasındaki çeşitli düzgünsüzlükleri karşılamak, darbeleri azaltmak ve titreşimleri söndürmek için kullanılır. Bu vasıflar kavramanın rijit elemanlarını birbirine bağlayan elastik elemanlar tarafından sağlanmaktadır. Şekil ve tip bakı mından büyük çeşitlilik gösteren elastik elemanlar ma densel ve lastik yaylar şeklinde iki gruba ayrılabilir. Bünyesindeki bu elastik elemanların özelliklerinden dola yı, elastik kavramalar lineer ve lineer olmayan karakte ristiklere sahiptir. Ayrıca kavrama bünyesindeki elastik elemanların söndürme etkisi, yüksek hızlarda sistem ile hava arasında meydana gelen söndürme şeklinin bir sıvı söndürmesi hali olduğu var sayılabilir. Elastik kavramaya bağlı iki dönel kütleli bir sis temde, kütlelerden birinden etkiyen çeşitli ikaz momentle ri etkisiyle elastik kavramanın davranışını incelemek için ikaz momentleri idealize edilmiştir, periyodik ikaz mo menti, basamak ikaz momenti ve ımpuls ikaz momentinin et kimesi durumunda lineer karakteristikli elastik kavrama nın davranışını ve periyodik ikaz momentinin etkimesi duru munda lineer olmayan karakteristiğe sahip elastik kavra maların davranışını incelemek için sistem bilgisayarda si- müle edilmiştir. Ayrıca yükselen karakteristikli elastik kavramalarda ikaz momenti etki etmeden önce iş makinasının direncini yenmek için harcanan çeşitli motor momentleri (ön moment; üzerine sabit periyodik ikaz momentinin etki mesi durumunda, elastik kavramanın davranışı incelenmiştir. Kullanılan bilgisayar programlama dili basic' t ir. Elde edilen sonuçlar bilgisayarda çizilmiştir.
In this thesis, it has been studied on the subject "simulation of dynamic behavior of a system with two ro tating masses which are connected an elastic coupling with internal damping". Couplings are machine members that they connect shafts with each other. Elastic couplings are used for eliminating varios irregularities between driving and driver parts of machine and decreasing shocks and damping vibrations. These features are obtained by elastic mem bers which connect rigid parts of elastic coupling with each other. Elastic members which show varieties in res pect type and shape can be seperated into two groups as metallic and rubber springs. To investigate dynamic behavior of an elastic coupling which produce an elastic connection between dri ver and driving parts of machine can be based following model. (Figure 1 ) Jl J2 Figure 1. The model of a system with two rotating masses which are connected an elastic coupling Equation of general motion of the system with Mi-Exciting torque which acts on from number one mass is as follows:
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1991
Anahtar kelimeler
Dinamik davranış, Elastik kavrama, İki kütleli sistem, Dynamic behavior, Elastic coupling, Two masses system
Alıntı