Futbol Sektöründe Bir Karar Destek Modeli Uygulaması

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-06-09
Yazarlar
Rüstemoğlu, Sevgin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada futbolun yöneticileri ve karar vericileri için futbolun çekiciliği üzerinde etki edebileceği düşünülen çok sayıda ve birbiriyle ilişkisi olabilecek faktörün birbirlerine göre önemlerinin belirlenerek önceliklendirme yapılmasının sistematik ve bilimsel bir metodu sunulmuştur. Bağımlılık ve geribildirimleri de içerisinde barındıran çok ölçütlü bir karar verme yöntemi olan Analitik Ağ Süreci yaklaşımı ile futbolun yöneticilerinin karşı karşıya oldukları karar verme problemlerine bir çözüm getirilmiştir. Futbolla ilgili kapsamlı bir yazın taraması sonucunda futbolun çekiciliği üzerinde etkisi olabileceği düşünülen yüze yakın kriter ortaya konmuş ve bu kriterlere uzman görüşleriyle birlikte son halleri verilmiştir. 57 kriter, 5 ana kriter ve bunların arasındaki ilişkilerin tanımlanması ile birlikte Analitik Ağ Süreci yaklaşımına göre bir model kurulmuştur. Kurulan modele veri oluşturması amacıyla bir ikili karşılaştırma anketi hazırlanmıştır ve futbolla ilgili sorulara cevap verebileceği tespit edilen 250 kişilik bir gruba yöneltilmiştir. Anket katılımcılarının farklılıklarına göre kriter önemlerinin ne şekilde değiştiğine ve sonuçların karşılaştırılmasına da yer verilmiştir.
In this study a systematic and scientific methodology for determining the importance of criteria and prioritizing these criteria which may effect on the attractiveness of football is given to the managers and the decision makers of football. A multi criteria decision support system that includes dependences and feedbacks, Analytical Network Process is used for the solution of this problem. As a result of comprehensive literature review study about football, at least a hundred criteria which can be related with the attractiveness of football were determined and these criteria were finalized by the reviews of experts in football. After determining 57 criteria, 5 main criteria and all the relations of these criteria, a model was build up by Analytical Network Process methodology. A questionnaire was prepared for getting data to the model. The questionnaire was sent to a group of 250 people who is defined as able to answer football related questions. All the results and comparisons according to the variety of the questionnaire attendees are give in the study.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Karar verme, Karar verme yöntemleri, Karar verme modelleri, Karar Verme Ölçeği, Futbol, Decision making, Decision making methods, Decision making models, Decision making Scale, Football
Alıntı