Tam Zamanında Üretim Sistemi Ve Bir Simülasyon Uygulaması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
İpek, Mümtaz
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalıŞmada, bir imalat sistemi modeli üzerinde mevcut sistemden Tam Zamanında Üretim Sistemi (TZÜS)'ne geçiŞ simülasyon ile incelenmiŞtir. Mevcut üretim sistemi ve TZÜS, SIMAN kullanılarak simüle edilmiŞtir. Mevcut üretim sistemi ve TZÜS'ni karŞılaŞtırmak amacıyla dört farklı performans ölçütü belirlenmiŞtir. Bunlar, akıŞ zamanı, sistemden ayrılan toplam parça sayısı, kuyruk uzunlukları ve makina kullanımlarıdır. SIMAN simülasyon sonuçları değerlendirildiğinde, TZÜS'inden elde edilen sonuçların daha iyi olduğu görülmüştür
In this study, on a manufacturing system model, converting to Just-in-Time (JIT) Production System has been examined by using simulation. The actual production and the new JIT production system have been simulated by SIMAN. To compare the actual production system, four different performance criterias have been determined. These are the flow time, the number of parts which leave the system, the queue length and the machine utilization. When SIMAN results have been evoluated, it has appeared that the values of JIT production system are better than the actual production system.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1995
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1995
Anahtar kelimeler
Tam Zamanında Üretim Sistemi, Kanban Sistemi ve Çekme Sistemi, Just-in-Time Production System, Kanban System and Pull System
Alıntı