Küçükdoğanca(keşan-edirne) Bölgesi Ve Civarındaki Kömür Yataklarının Yüzey Ve Yer Altı Sularına Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-07-05
Yazarlar
Erarslan, Cemile
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmanın ana konusu çalışma alanındaki volkanik kayaçların, aktif ve terk edilmiş kömür sahalarının, yer altı ve yüzey sularına olası etkisinin araştırılmasıdır. Yüzey ve yeraltı suları, yağışlı (Mart 2010) dönemde içme ve kullanma amaçlı çeşmelerden, kuyulardan; sulama amaçlı göletten; terk edilmiş açık kömür işletmelerinden ve faal yer altı kömür işletmelerinden örneklenmiştir. Suların sıcaklık, pH, Eh, iletkenlik (EC), tuzluluk (NaCl), asidite, alkalinite ve çözünmüş oksijen (DO) değerleri arazide; ana ve iz element içerikleri laboratuvar ortamında saptanmıştır. Su örneklemesine paralel olarak volkanik kayaçlar ve kömürler örneklenmiştir. Kayaçların mineralojik tanımlamaları yapılmış, kömürlerde sülfürlü mineral içeriği ortaya konmuştur. Elde edilen tüm veriler birlikte değerlendirildiğinde volkanik kayaçların ve kömürlerin bölgede yer altı sularının fiziksel ve kimyasal özellikleri üzerinde etkili olduğu sonucuna varılmıştır.
The main subject of this study is to research the effects of extrusive rocks, active or inactive coal areas on surface and subsurface waters in the study region. Surface and subsurface waters were sampled in the rainy season (March 2010). Heat, pH, Eh, conducdivity (EC), salinity (NaCl), acidity, alkalinity and dissolved oxygen (DO) values were identified on site; whereas, ingredients of main and trace elements were identified in the laboratory. In parallel to water sampling, extrusive rocks and coals were also sampled. Mineralogical substance of the rocks were conducted, mineral substance of sulphur in coals were determined. As the all data derived are evaluated along, relation among extrusive rocks, coal and water was put forward, trace elements determined in extrusive rocks, coals and waters were proved to be high in a compatible ratio.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Kömür, Yüzey ve Yer altı suyu, İz element, Coal, Surface and Ground water, Trace element
Alıntı