Açık Planlı Ofisler İçin Akustik Değerlendirme Modeli

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-07-24
Yazarlar
Yüce, Mehmet Yalçın
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, mimari ve akustik parametrelerin açık planlı ofislerin akustiği üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Açık planlı ofislerin akustik tasarımında gözetilmesi gereken birincil özellik mahremiyettir. Anlaşılabilirliğin birimi olarak ta anlaşılabilirlik endeksi (Articulation Index) kullanılmıştır. Açık planlı ofislerdeki mahremiyet araştırmaları boyunca yapılan laboratuar çalışmasında hangi parametrenin, gereken akustik gereksinimi nasıl etkilediği araştırılmıştır. Bu etkiyi bulabilmek için, açık planlı ofis çalışma ortamının ölçekli maketi hazırlanarak, anekoik laboratuar koşullarında, ölçümler gerçekleştirilmiştir. Çalışma istasyonu maketi üzerinde yapılan ölçümlerde kullanılan, iki çalışanın arasında bulunan, bariyerin yüksekliği ve tavanın yutuculuğu değiştirilmiştir. Böylece bariyer yüksekliği ve tavan yutuculuğunun anlaşılabilirlik üzerindeki etkisi ölçülmüştür. Bu ölçümler sonucu elde edilen, bariyer ve tavan malzemesi kombinasyonlarının geçiş kaybı performansları Anlaşılabilirlik Endeksi hesaplarında kullanılmıştır. Bir Ofiste mahremiyeti etkileyebilecek parametrelerden olan, bariyer yüksekliği, asma tavan yutuculuğu, konuşma eforu, arka plan gürültüsü parametrelerinin hepsi mahremiyet hesaplarında dikkate alınmıştır. Mahremiyet aralıklarını karşılayan bariyer yüksekliği, tavan yutuculuğu ve sinyal gürültü oranı değerleri sınıflandırılıp, hangi anlaşılabilirlik seviyesinin hangi şartlar altında sağlanabileceğini anlatan grafik hazırlanmıştır. Bu sayede açık planlı ofis tasarımcıları, bariyer yüksekliği, tavan yutuculuğu ve sinyal gürültü oranı etkileşimini görerek tavan malzemesi ve bariyer yüksekliği konularına daha rahat karar verebilirler.
In this study roles of the architectural and acoustical parameters, which influences acoustics of open plan offices are examined. The first point to be considered during the design process of the open plan offices is privacy. Articulation index would be the unit of intelligibility. During the laboratory studies, detecting effect of architectural parameters on required privacy in open plan offices is aimed. To detect these effects, a workstation is scale modeled and measurements are performed in an anechoic chamber. During the scale model measurements, barrier height and ceiling absorption materials are changed. By use of this, influence of barrier height and ceiling absorption on intelligibility is researched. Measured insertion loss performances of barrier and ceiling combinations, are used for articulation index calculations. The open plan parameters which can effect privacy as barrier height, ceiling absorption, speech effort and background noise level values are all used in privacy calculations. Then a chart is prepared which monitors office parameter combinations and corresponding privacy margins. With this chart, open plan office designers, can decide ceiling absorption and barrier heights, by monitoring their interaction with signal to noise level.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
açık plan, açık planlı ofis, ofis, çalışma istasyonu, anlaşılabilirlik, akustik, bariyer, open plan, open plan office, office, workstation, intelligibility, acoustics, barrier
Alıntı