İnşaat Projelerinin İş Sağlığı Ve Güvenliği Performansının Sözleşme Ve Sözleşmesel Düzenlemeler Aracılığı İle Arttırılmasına Yönelik Bir İnceleme

thumbnail.default.alt
Tarih
2016-07-01
Yazarlar
Karaosmanoğlu, Fatma
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
İnşaat sektörünün iş sağlığı ve güvenliği (İSG) performansı düşüktür. İnşaat sektörü diğer sektörlere göre kazaların daha çok olduğu ve kaza maliyetlerinin yüksek olduğu bir sektördür. Kazaların çok olmasının başlıca sebepleri olarak sektördeki eğitim düzeyi düşüklüğü, iş yerlerinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması ve işverenin bu tür önlemleri maliyet olarak görmesi gibi sebepler gösterilebilir. Önlemler alınmaya çalışılmasına rağmen, inşaat sektöründe İSG performansı istenen düzeye ulaşamamıştır. İSG performansının istenen düzeye ulaşamaması, inşaat firmalarının maliyet etkin proaktif İSG önlemlerini almalarının gerekliliğini göstermektedir. Sözleşme tipleri ve sözleşmesel düzenlemeler inşaat firmalarının aldıkları riskleri, işin kârlılığını, kalitesini, iş değişikliği talebinin olma ihtimalini ve süresini belirlemekte önemli rol oynamaktadır. Bu faktörler ise inşaatın yapım sürecinin akışını (hızını, tekrar organize olma gerekliliğini, kaliteyi, işin tekrar yapılma ihtiyacını) dolayısı ile İSG için alınması gereken tedbirleri ve İSG performansını etkilemektedir. Bu araştırmanın amacı inşaat sektöründe İSG performansının sözleşme ve sözleşmesel düzenlemeler aracılığı ile arttırılması üzerine bir inceleme yapmaktır.
Health and safety (OHS) performance is low in construction area. Accidents occur more frequently in the construction sector comparing to others. There are various reasons for accidents including but not limited to: low educated labor, lack of necessary precautions which regard as cost by employer. Although trying to take precautions, OHS performance of the construction industry is not satisfactory. This situation shows that construction firms need to take proactive cost effective precautions. Contract types and contractual regulations feature that risks, job stability, quality, request of change order's possibility and time taken by construction firms. This factors can effect construction time flow (speed, necessity for reorganize, quality, need for redoing) as well as precautions which need to be taken for the improvement of the OHS performance. The purpose of this research has been to investigate how to improve OHS performance for construction projects through contracts and contractual regulations. Following the literature review, interviews have been conducted with construction firm's authorized employees. Furthermore, accident reports, contracts and contractual regulations have been examinated within the scope of this research.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2016
Anahtar kelimeler
inşaat sözleşmeleri, iş sağlığı ve güvenliği, ramakkala, İSG, construction contracts, occupational health and safety, nearmiss, OHS
Alıntı