Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Entegrasyonu İle Tuz Gölü Ve Yakın Çevresinin Zamana Bağlı Değişim Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ekercin, Semih
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Tuz Gölü ve yakın çevresi uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri entegrasyonu ile analiz edilmiştir. Çalışmanın teknik analizleri içeren ilk aşamasında, uydu görüntüsü kullanarak toprak numunelerinin tuzluluk miktarlarının tahmin edilmesine yönelik olarak yeni bir model oluşturulmuş ve eş-zamanlı veriler ile test edilen modelin geçerliliği ispatlanmıştır. Daha sonra, iklim verileri kullanılarak Tuz Gölü Havzası’nda 1970 ve 2005 yılları arasında meydana gelen sıcaklık ve yağış değişimleri belirlenmiştir. Elde edilen bu sonuçlar ışığında iklim değişikliğinin Tuz Gölü’ndeki su ve tuz rezervine olan etkileri çok zamanlı uydu görüntü verileri ile analiz edilmiştir. Eş-zamanlı yersel ölçmeler ve çok zamanlı uydu görüntülerinin yorumlanması ile elde edilen sonuçlar, Tuz Gölü’nün kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğini göstermiştir. Ayrıca, kuraklık nedeniyle göl içerisinde tuz oluşumunun azaldığı ve gölün su ulaşmayan batı kıyılarında çölleşmenin başladığı tespit edilmiştir. Çalışmanın son aşamasında ise Tuz Gölü ve çevresindeki noktasal ve noktasal olmayan kirletici kaynaklar belirlenmiş ve elde edilen grafik ve grafik olmayan tüm veriler aynı veri tabanı içinde birleştirilerek birlikte analiz edilmiştir. Yer gözlemleri, uydu verileri ve eş-zamanlı yersel ölçmelerin birlikte değerlendirilmesi ile ulaşılan sonuçlar, Tuz Gölü ve çevresinin tarımsal, endüstriyel ve evsel atıklar ile yoğun şekilde kirletildiğini,bölgede biyolojik ve kimyasal arıtma tesislerinin acil olarak inşa edilmesi gerektiğini ortaya koymuştur.
In this study, the Salt Lake and its vicinity is examined by integrating remote sensing and geographic information systems. In the first stage including technical analysis, a new model is developed for prediction of soil salinity using satellite image data and the model is validated by using real-time ground data. In the following stage, annual temperature and precipitation changes occurred in the Salt Lake Basin between 1970 and 2005 are determined by using climatic data. Taking account this results, the effects of climate change to the Salt Lake in terms of water and salt reserve are investigated by using multitemporal satellite image data. The results obtained through multitemporal satellite data and real-time ground surveys indicate that the Salt Lake could be faced with drying in the next few decades. In addition, it is detected that the amount of salt formation along the west coasts of the lake has decreased and desertification has started in the region due to drought impact. In the last stage of the study, point and non-point pollutant sources are determined and the resulting graphic and non-graphic data are analyzed together by combining in a database. The results obtained by examining ground observations, satellite images and real-time in-situ measurements show that the Salt Lake and its vicinity has been polluted by agricultural, industrial and domestic wastewaters and the region urgently needs to be controlled by constructing new biological and chemical purification units.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Tuz Gölü, uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemleri, kirlilik., Salt Lake, remote sensing, geographic information system, pollution.
Alıntı