Malzeme Özelliklerine Dayalı Ürün Geliştirme Sürecinin Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Duman, M. Hakan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada ürün geliştirme süreci ve kullanıma bağlı özellikler ile fiziksel-mekanik-kimyasal özellikler ilişkisinin sürece etkisi incelenmiş ve döşeme kaplaması için sistematik bir ürün geliştirme süreci oluşturulmaya çalışılmıştır. Yapı malzemeleri geliştirme süreçlerinde en önemli ve kritik kararlar kullanıcı ihtiyaçlarınını malzemenin ürün özelliklerine dönüştürüldüğü aşamada verilmektedir. İyi tasarlanmış bir ürün geliştirme sürecine sahip firma, ürün üstünlüğünün sürdürülebilir olmasını sağlayacaktır. Yapı malzemesiyle ilgili patent sayısına bakıldığında, sistematik olarak yeni ürün geliştirmeye önem verilmediği açıkça görülmektedir. Sistematik ürün geliştirme süreci, kalite güvencesinin kontrol altına alınmasını, koordineli ve planlı bir çalışma yapılmasını, daha etkin yönetimi ve organizasyonun geliştirilmesini sağlamaktadır. Tezde önerilen ürün geliştirme süreci ile döşeme kaplaması üreten bir firmanın kullanıcı ihtiyaçlarını tatmin eden ürünler üreteceği ve bu ürünlerin pazarda başarılı olacağı varsayılmıştır. Ancak bu geliştirilen sürecin halîhazırda uygulama yapan firmalardaki akış diyagramlarıyla karşılaştırılması yoluyla test edilmesi gereği açıktır.
In this study, the product development process based on material properties was investigated and a systematic product development process for floor covering materials was attempted to be created. The most important and critical decisions in the material development processes were made in the phase of converting user needs to product specifications. A firm, which has a well planned product development process, would provide superior products. It can be clearly seen, based on the patent numbers that are related to the building materials, sufficient importance is not given to systematic product development. Systematic product development process enables firms to have quality assurance, coordination, planning, effective management and improvement of organization. Through the systematic product development process, which is proposed in the thesis, it is assumed that, a firm which produces floor covering, can produce products that both satisfy user needs and succeed in the market. However, it is clear that this process should be tested via comparing it to the flow charts of existing floor covering firms.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
yapı malzemesi, ürün geliştirme, malzeme özellikleri, kullanıcı ihtiyaçları, building materials, product development, material properties, user needs
Alıntı