Yapı Sektöründe Kullanılan Enformasyon Sistemlerinin Sistematiklerinin Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Tarçın, Zeynep
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada yapı sektörü ve enformasyon sistemlerinin geldikleri noktaların genel anlamda anlaşılması ile birlikte, ülkemizde enformasyon sistemlerine olan ihtiyaca yönelik olarak oluşturulabilecek olası bir sistem için yol gösterecek belirleme ve önerilerin sunulması hedeflenmiştir. Yapı sektörü ve enformasyon sistemleri hakkında genel bilgiler verilmiş, yapı sektöründe kullanılmış ve kullanılmakta olan enformasyon sistemleri üzerinde durulmuştur. Teknolojik gelişmelerle sayısı artan sektör bileşenlerine dair ve bileşenler arasında yapılan bilgi alışverişlerinin kalitesinin enformasyon sistemleri ile arttırıldığı görülmüştür. Türkiye’de, benzer sistem geliştirme çalışmalarının 1970 ve 1980’li yıllarda yoğun bir biçimde gerçekleştirilmesinden sonra fazlasıyla azalması, bu alanda dünyayı geriden takip etmesiyle sonucunu doğurmuştur. 2000 yılı ve sonrasında hızlanmaya başlayan çalışmalara katkı sağlamak amacıyla, dünyada başarısı kanıtlanmış 4 ayrı sistem olan “Uniformat II, MasterFormat, CI/SfB ve Uniclass” sistemlerinin analizi yapılmıştır. Analiz işleminin birinci aşamasında her sistem bağımsız olarak tarihçeleri ve sınıflandırma sistematikleri açısından tanımlanmış, her biri üç yapı elemanı üzerinde örneklenmiş, elde edilen sonuçlar literatür içerisindeki eleştiriler ile birleştirilerek değerlendirmeleri sunulmuştur. İkinci aşamada sistemler, sınıflandırma sistematiklerinde bulunması gerektiği belirlenen 17 ölçüte göre puanlanarak değerlendirilmiştir. İki aşamanın sonuçları, bir sistem seçmek/geliştirmek isteyen sektör katılımcılarına fayda sağlamak amacıyla, olumlu ve olumsuz özelliklerin ayrı değerlendirildiği iki karşılaştırma tablosunda birleştirilmiştir. Çalışma sonucunda; enformasyon sistemlerinin yapı sektörü için bir zorunluluk haline geldiği, ülkemizdeki çalışmaların hızlandırılması ve önerilerin en kısa zamanda sunulması gerektiği, bu çalışmalarda amaç ve içeriğin doğru belirlenmesi gerektiği, çalışmadaki karşılaştırma tablosu sonuçlarından faydalanılabileceği ve “Uniclass” sisteminin değerlendirmelerin her ikisinde de diğer dört sistemden daha başarılı olduğu görülmüştür.
In this study, in conjunction with the understanding of the present case of the construction industry and information systems generally, the determinations and the suggestions for a probable information system study is aimed to be represented. General informations about construction industry and information systems are given and current information systems are emphasized. It is seen that the specific information transfer quality between the industry participants is raised with the help of the information systems. The similar studies in Turkey were very dense in the 70 and 80’s, although it decreased a lot in the following years and can not follow up the world. To support the studies that increased after 2000, UniFormat, MasterFormat, Uniclass and CI/SfB systems are chosen because of their success and analyzed. At the first step, each system is defined by their historical revolution and classification systems individually, sampled on three building elements, at last their results combined with the common critics from the literature and listed. At the second step, systems are tested with 17 criteria that should be compensated by their classification systematics. Results of the both steps are combined into two different comparison tables as positive and negative properties to contribute the industry participants that would choose/evaluate a system. At the end of the study, it is observed that; the information systems have become a necessity for the construction industry, the studies in Turkey should be accelerated and presented at the soonest possible time, the purpose and content of the probable systems should be determined truly, and the comparison tables in this study might be useful for these future studies. As a conclusion; Uniclass system appears to be the most prosperous one of the four systems experienced depending on the two analyze step results.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Yapı Denetimi, Bilgi Sistemleri, İnşaat Sektörü, Masterformat, Uniformat, Uniclass, CI/SfB, Building Management, Information Systems, Construction Industry, Masterformat, Uniformat, CI/SfB, Uniclass
Alıntı