Enaminon Bileşiklerinin Metalo Karben Ara Ürünlerine Karşı Reaktivitesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-04-07
Yazarlar
Güngör, Füsun Şeyma
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışmasında üçüncül enaminon bileşiklerinin dimetil diazomalonat ile bakır(II) asetilasetonat katalizörü varlığında reaksiyonları incelenmiştir. (E)-3-(metil(fenil)amino)-1-fenilprop-2-en-1-on’un dimetil diazomalonat ile reaksiyonu gerçekleştirilmiş ve bu reaksiyondan beklenmedik bir şekilde ana ürün olarak bir nafton bileşiği (dimetil 2-(metil(fenil)amino)-4-oksonaftalen-1,1(4H)-dikarboksilat) elde edilmiştir. Reaksiyonda ayrıca bir dihidrofuran (dimetil 3-(metil(fenil)amino)-5-fenilfuran-2,2(3H)-dikarboksilat) bileşiği de ele geçmiştir. N-metil-p-anisidino ve N-metil-p-toluidino enaminonların reaksiyonlarından ise, farklı bir şekilde, ana ürün olarak kinolin türevleri ele geçmiştir. Reaksiyonda ayrıca 3H-dihidrofuran türevleri de elde edilmiştir. Yine bu reaksiyonlarda 3H-dihidrofuranların yanı sıra ikinci bir tür dihidrofuran (5H-dihidrofuran) türevi ürünlerin varlığı da tespit edilmiştir. Anilino grupları yerine dialkilamino grupları kullanıldığında ise 3H-dihidrofuran bileşikleri ana ürün olarak elde edilmiştir. Bu bileşiklerin yanı sıra reaksiyonda bu kez C-H araya girme ürünleri de ele geçmiştir. Karbonil grubu asetil seçilerek reaksiyonlar tekrarlanmış, bu reaksiyonlarda da ana ürünün kinolin türevleri olduğu tespit edilmiştir. Yan ürünler olarak da 3H- ve 5H-dihidrofuranlar elde edilmiştir.
In this study, we investigated the reactions of enaminones with dimethyl diazomalonate in the presence of copper(II) acetylacetonate. In the reaction of (E)-3-(methyl(phenyl)amino)-1-phenylprop-2-ene-1-one with dimetyl diazomalonate a naphthone compound, dimethyl 2-(methyl(phenyl)amino)-4-oxonaphthalene-1,1-(4H)-dicarboxylate, was obtained as a major product unexpectedly. A dihydrofuran derivative, dimethyl 3-(methyl(phenyl)amino)-5-phenylfuran-2,2(3H)-dicarboxylate, was also obtained in the reaction. Quinoline derivatives were formed as the major product in the case of usage of N-methyl-p-anisidino and N-methyl-p-toluidino enaminones. Besides the quinoline derivative, a 3H-dihydrofuran derivative was also obtained in the reaction. Moreover, a second type dihydrofuran derivative, a 5H-dihydrofuran, was also detected. According to the data mentioned above, a mechanism for quinoline formation was proposed. 3H-dihydrofuran compounds were obtained as major products when dialkylamino groups were used instead of anilino groups. This time, C-H insertion products were also obtained besides above mentioned compounds. The reactions of acetyl enaminones were also realized and quinoline derivatives were isolated as the major products. 3H- and 5H-dihydrofurans also formed as side products in these reactions.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Enaminon, karben, metal karben, nafton, dihidrofuran, Enaminon, Carbene, Metal carbene, Naphthone, dihydrofuran
Alıntı