Taşıtlarda Ön Isıtıcılar, Isıl Konfora Etkileri Ve Ön Isıtma Süresi Optimizasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Şekeroğlu, S. Seçkin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalõşmada; Ford Transit Connect in dizel motorlu modelinde, taşõt tahrik sisteminden atõlan õsõyõ kullanmayõp, aracõn yakõt deposundan çektiği yakõtõ yakarak õsõ üreten 5 kW gücünde bir õsõtõcõnõn motor çalõştõrõlmadan kullanõmõnõn, õsõl konfor üzerine etkileri ve bu õsõtõcõnõn ön õsõtõcõ olarak soğuk iklim şartlarõ altõnda en çok güç tüketerek çalõşacağõ durumda araç aküsünü ne oranda tükettiği deneysel olarak belirlenmiştir. Tez kapsamõnda yapõlan bu deneysel çalõşma için Ford Motor Company nin Finlandiya da yer alan kõş testleri merkezinde 4 test yapõlmõştõr. Ön õsõtõcõnõn, õsõl konforu en düşük kalorifer fanõ üfleme hõzõnda ne oranda arttõrdõğõnõ görmek için yapõlan 2 testte ön õsõtõcõ tamamen soğutulmuş bir araçta 30 ve 60 dakika çalõştõrõlmõş ve ön õsõtma sürelerinin ardõndan yapõlan 30 dakikalõk 50 km/h sabit hõzda sürüşler boyunca, aracõn birinci ve ikinci sõra koltuklarõnda oturan 2 şer jüri üyesi õsõl konfor seviyesini zamanõn bir fonksiyonu olarak değerlendirmiştir. Jüri üyelerinin notlarõ göstermiştir ki, araca ilk binildiği anda ve sürüş boyunca ön õsõtõcõnõn çalõşmadõğõ duruma karşõlõk çalõştõğõ zamanlarda õsõl konfor seviyesinde artõş olmuştur. Ön õsõtma sisteminin, araçta kullanõlabilecek yeterli yakõt ve elektriksel güç olduğu sürece, izin verdiği 120 dakikalõk en uzun çalõşma periyodunu, en çok güç tüketilen ön õsõtma ayarlarõnda taşõt aküsü destekleyememiştir. Isõl konfor ve akü dayanõm testleri sonucunda elde edilen veriler kullanõlarak, taşõt ve kullanõcõ açõsõndan en uygun ön õsõtma süresi saptanmõştõr.
In this study; the effects of running a 5 kW pre-heater, on thermal comfort and power consumption of the pre-heating system under severe running conditions were determined experimentally. This experimental study was conducted in Ford Motor Company s cold climate test centre in Finland. The study based on a battery power consumption test and thermal comfort evaluations which were conducted during 30 minutes drives at a steady speed of 50 km/h in a completely soaked vehicle after 0, 30 and 60 minutes of pre-heating at the lowest possible heater blower setting. During the subjective maximum heater performance test, evaluators seated 2 by 2 in front and second row seats recorded their thermal comfort level as a function of time. The results showed that pre-heating improves thermal comfort. Pre-Heating system of Transit Connect, which is able to run for 120 minutes when there is enough fuel and electrical power available on the vehicle, could not be supported by the vehicle starter battery under maximum power consumption settings. By utilizing the thermal comfort evaluation tests results and battery power consumption figures, the optimum pre-heating duration was determined.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Isõl Konfor, Ön Isõtõcõlar, Ek Isõtõcõlar, Thermal Comfort, Pre-Heaters, Auxiliary Heaters
Alıntı