İmar Kanunu Gereği Alınan Encümen İmar Para Ceza Kararlarının Yapılan Fiile Göre Sınıflandırılması İçin Ceza Değerlendirme Katsayısı Modeli Önerisi

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-11-19
Yazarlar
Akçay, Mehmet Hüseyin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, 3194 sayılı İmar Kanununun 42. maddesi gereği alınan imar para cezalarının bir sistematiğe bağlanması, aykırılık faaliyetlerinin sınıflandırılması, her faaliyete bir katsayı belirlenmesi ve alınacak imar para cezalarında etkili olması beklenen diğer faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. İlgili kanun maddesinin günümüzdeki uygulanışına yer verilmiş ve bu uygulama ile ilgili yargı içtihatları çalışmaya dâhil edilmiştir. Çalışmada kullanılan katsayılar; konu hakkında tecrübeli belediye teknik elemanları, müteahhitler, yapı denetim firmaları teknik elemanları ve proje müelliflerinden oluşan kitleye anket yoluyla sorularak belirlenmiştir. Çalışma dâhilinde 6 ana kıstas belirlenmiş olup bunlar; yapıda yapılan aykırılık çeşidi, yapının ruhsatlı ya da ruhsatsız oluşu, yapının ya da faaliyetin bulunduğu sokağın rayiç bedeli, yapının işyeri ya da konut oluşu, yapı hakkında önceden İmar Kanununun 42. maddesi ile ilgili işlem yapılmış olması ve yapının sınıfı şeklinde sıralanmıştır. Çalışmaya ruhsatlı ve ruhsatsız yapılar için ve İmar Kanunu 18., 39. ve 40. maddeleri için ayrı ayrı modeller dahil edilmiş, imar para cezası gerektiren tüm uygulamalar modellenmiştir.
In this study, it is purposed 4 things which are specifying objective penalties connected to criterias which are about Building Law 42. principle; classifying the irregularities; determining coefficients for every irregularity and defining other factors which are effective in public improvement penalties. Application of 42. principle and juridical case laws concerned 42. principle and other principles related to 42. principle are added to this study. Municipality technical staff who are experienced in public improvement, contractors, construction control firm technical staff and project designers are asked a poll which aims to determine the irregularity coefficients. In this study, it is determined 6 main criterias; type of irregularity which is done in structure, the license or licenseless situation of the building, the current value of road which building established or activity done, aim of building, previous processes about building concerned 42. principle and classification of the structure. All applications related to public improvement penalties are modeled which included licensed and unlicensed buildings and 18., 39. and 40. principle irregularities.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
İmar Kanunu, İmar Para Cezası, İmar Yıkım Cezası, Yapı Tatil Tutanağı, İmar Uygulamaları, Building Law, Public Improvement Penalty, Public Improvement Punishment, Injunction To Stop Building, Public Improvement Applications
Alıntı