Ankastre Mesnetli Diktörtgen Kesitli Plakların Sayısal Yöntemlerle Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-06-24
Yazarlar
Tuğyan, Mehmet Ferhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma ankastre mesnetli, dikdörtgen kesitli plakların düzgün yayılı yük etkisi altındaki küçük sehim değerleriyle ilgilidir. Plaka sabit bir kalınlığa ve homojen bir yapıya sahiptir. Dört kenarından ankastre mesnetli olan plaka düzgün yayılı yük etkisi altındadır. Hesaplamalarda termal yükleme ve dinamik yükler göz önüne alınmamıştır. Çözüm sadece statik yükler göz önüne alınarak yapılmıştır. Problemde çelik plaka malzemesi olarak seçilmiştir. Plaka düzgün yayılı yük etkisi altındayken, mekanik davranışları incelenmiş ve grafikler oluşturulmuştur. Numuneler farklı kalınlık ve kenar oranlarındadır. İlk olarak genel plaka teorisi verilmiş ve bu durum için hesaplamalar yapılmıştır. Aynı zamanda plakların kullanım alanları da çalışmanın içinde yer almaktadır. Sonraki bölümde problem belirlenmiş numuneler için nümerik ve sonlu elemanlar metoduyla çözülmüştür. Problemi çözmek için kullanılan paket program Ansys 11 programıdır. Son bölümde ise nümerik hesaplamalar ile elde edilen sonuçlar, sonlu elemanlar metoduyla elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılmıştır.
This study concern with clamped rectangular subjected to uniformly loaded for small displacement. The plate has uniform thickness and homogeneous structure. Four edges of plate are fixed and subejected to uniform loading. In this case the structure is examined in displacement. The calculation is only done for static loading. Thermal stress and dynamic force are neglected for the problem. Steel is selected as a plate material in this problem.When the plates are subjected to uniform loading, The graphs are created to observe mechanical behaviors. These samples are identify in different thickness and ratios of edge. In the study firstly, general plate theory are given and calculation method for this situation. Also usage areas of plate takes place in the study. Secondly, some sample plate are solved by numerical method and finite element method.In order to solve this plates, Ansys11/ CAE software is used. At the end of the study it has been comparing results of analitical calculation with the results that were obtained by finite element method.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Dikdörtgen plaka, ankastre mesnetli plaka, Düzgün yayılı yük, Sonlu elemanlar, Rectangular Plate, Clamped Plate, Uniform load, Finite Elements
Alıntı