Geometrik Non-lıneer Çubukların Hesabı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Güven, Nursel
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışmasında Kármán çubukları incelenmiştir . Bu incelemede yapılan kabullere göre , çubuk incedir , çökmeler çubuk kalınlığı mertebesindedir , malzeme Hooke kanuna uyar , şekil değiştirmeler sonsuz küçüktür, Bernoulli – Neviu hipotezi geçerlidir . Kármán çubuklarına ait fonksiyonel ve sınır koşulları Gâteaux diferansiyel yaklaşımı kullanılarak elde edilmiştir . Bu fonksiyonel kullanılarak içinde non-lineer terimlerinde bulunduğu sonlu eleman matrisi elde edilmiştir. Fonksiyonel seriye açılır ve elde edilen lineer denklemler , adım adım çözülerek sonuca varılmıştır . Hesaplamalar için fortran programlama dilinde bilgisayar programı yazılmıştır . Program sonuçlarının doğruluğunu göstermek için pertürbatif çözüm yöntemi ve eliptik integraller kullanılarak çeşitli örnekler çözülmüştür .
In this thesis , Karman bars are investigated . According to the assumptions the bar is thin , the vertical displacements are the same degree with the thickness of the bar , the material obey the Hooke’s Law , strains are small , the Bernoulli -Neviu hypothesis is valid . The functional of Kármán bars and the boundary conditions are obtained by using Gateaux differential approach . By using this functional , a finite element matrix with non-linear terms are obtained . The functional is opened in series and the resultant linear equations are solved step by step in order to get the solution . A computer programme written in FORTRAN programming language is developed for the analysis . In order to show the validity of the numerical ( FEM ) results , different examples are solved by perturbative solution method and the eliptic integrals .
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Kármán çubukları, Non-lineer, Kiriş, Sonlu elemanlar, Kármán Bars, Nonlinear, Beams, FEM, Gateaux Differential
Alıntı