Yazılım Şirketlerinde Cmmı Ve Bir Yazılım Şirketinde Cmmı’ın Performansa Etkilerinin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-09-10
Yazarlar
Omacan, Ceren
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Carnegie Mellon Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Enstitüsü tarafından geliştirilen bir süreç olgunluk modeli olan Bütünleşik Yetkinlik Olgunluk Modeli (Capability Maturity Model – CMMI) kullanılarak bir yazılım şirketinde uygulama geliştirilmiş ve bu uygulamanın çalışan motivasyonu ve süreç performans kriterleri olarak belirlenen; müşteri talepleri için harcanan ortalama süre, aynı talep üzerinde tekrar çalışma sayısı ve talepler üzerinde harcanan sürenin tahmin edilenden farkı kriterlerine etkisi gözlenmiştir. Uygulama aşamasında, seçilen Proje Planlama, Proje İzleme ve Kontrol ve Gereksinimlerin Yönetimi süreç alanları altındaki hedeflerin gerçekleştirilmesi için yapılması gerekenler belirlenmiş, ilgili standart doküman formatları hazırlanmış ve yeni başlayan iki projede bu hedeflere ulaşılması için yapılması gerekenler adım adım uygulanmıştır. Sonuç olarak; yapılan CMMI uygulamasının çalışan motivasyonu üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı, buna karşılık belirlenen diğer üç performans kriteri açısından iyileşme olduğu belirlenmiştir.
In this study, an application has been developed in a software company by using Capability Maturity Model (CMMI) which is a process maturity model developed by Carnegie Mellon University and the affects of this application have been determined on the average time of work, the rework and the deviation of work time from the estimation. During the application, the to do list has been developed for achieving the goals of Project Planning, Project Monitoring and Control and Requirements Management process areas. The standartization of documents have been developed and all of these work have been applied on two new projects. The results of this study show that the CMMI application has no affect on the motivation of employees but it has increased the company performance in terms of the three performance criterias.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
CMMI, Yazılım, Yetkinlik, Süreç, CMMI, Software, Capability, Process
Alıntı