Kentsel Dönüşümde Coğrafi Bilgi Sistemi Kullanılması - Üsküdar İlçesi Örnek-esatpaşa-ünalan Mahalleleri Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Aksu, Abdullatif
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Kentsel dönüşüm projelerinin en önemli aşamalarından biri, düzenlenecek bölgenin önce mevcut durumunun saptanmasıdır. Mevcut durumun saptanması ise, düzenlemeye esas oluşturacak verilerin toplanması ve analizini içerir. Burada söz konusu olan iş, mekansal ve sözel bilgi bileşenlerini içeren coğrafi verinin toplanması, belirli bir düzende organize edilmesi ve analizidir. Günümüzde kent planlamasının geleneksel araçlarla işlemesi beklenemez. Bu açıdan Coğrafi Bilgi Sistemi, başvurulabilecek en önemli araçlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemi, özellikle coğrafi verinin geleneksel araçlara oranla çok daha doğru ve hızlı bir biçimde analizine olanak tanımaktadır. Bu çalışma, Coğrafi Bilgi Sisteminin diğer bir çok uygulama alanında olduğu gibi kent planlamasında da önemli yararlar sağlayabileceği noktasından hareket edilmiştir. Çalışma alanı Üsküdar İlçesi, Ünalan, Esatpaşa, Örnek Mahalleleri’ni kapsamaktadır. Kent içinde değerli bir konumda yer alan, ancak sağlıksız fiziksel ve sosyo-ekonomik yapı baskısı altında kalmış olan çalışma alanında, bir kentsel dönüşüm projesinin gerçekleştirilmesine ilişkin bir durum tespiti çalışması yapılmıştır. Bölgenin mevcut durumunun tespiti için öncelikle bir “veri tabanı tasarımı” yapılmış, ardından kadastral ve halihazır durumu ile ilişkilendirilerek Netcad Coğrafi Bilgi Sistemi ortamına aktarılmıştır. Ayrıca bölgenin sosyo-ekonomik durumunu tespit amacıyla hanehalkı ve işyeri anketi düzenlenmiş ve bu bilgiler de Excel programında toplanmıştır. Daha sonra bütün bilgilere göre Netcad Coğrafi Bilgi Sistemi ortamında çeşitli analizler gerçekleştirilmiştir.
Confirming present situation at region to be ordered, is the one of important phase of urban conversion projects. This situation consists collecting data and analysis which will be basic factor to order. Analysing and organizing of collecting geographical data, consisting spatial and thematic information in determined arrangement, is the assessment role here. It is not expected to run of urban planning in our present time. According to the this aspect, Geographic Information Sistems (GIS) is the very important system to be applied. GIS, especially provides opportunity to analyse geographical data better and faster than traditional tools. In wiev of the fact that GIS may provide lots of important benefits to urban planning such as several application fields, it was mentioned to this study. This study involves, Üsküdar county, Ünalan, Esatpaşa and Örnek districts. Determination study was made for urban conversion concerning with the work place, which remained under the socio-economic structure pressure, is in the valuable position in the urban. Firstly, “ Data Base Design” was made to determine present situation of region, and then this was transferred to the NedCad GIS media by gathering cadastral and present situation. Moreover, household and job-site questionnaire was ordered to determine socio-economic situation and this informations were gathered in the Excell Programme. Afterwards, various analysises were performed on the NetCad GIS media with all of these informations.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
CBS, kentsel dönüşüm, şehir planlama, GIS, Urban Conversion, Urban Planning
Alıntı