Aspergillus Sectıon Nigri Üyelerinin Pektinaz Üretme Potansiyellerinin İncelenmesi Ve Moleküler Karakterizasyonları

thumbnail.default.placeholder
Tarih
2016-06-28
Yazarlar
Taşcı Çağan, Tuğçe
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmanın amacı meyve suyu ve şarap endüstrisinde kullanılmak üzere, Aspergillus section Nigri üyesi küflerin poligalakturonez (PG) aktivitelerinin araştırılması ve ayrıca tüm suşların DNA dizilemeyle moleküler tanımlamalarının yapılmasıdır. Toksijenik olmayan suşlar 28oC ve 12oC'de pektinaz ve amilaz aktiviteleri katı besiyesinde görüntülenmiştir. Enzim deneyi için DNS methodu kullanılmıştır. Suşlar pH değeri 3.5 olan besiyerinde büyütülmüştür. İnkübasyon sıcaklığı 12oC'de 8 gün ve 28oC'de 5 gündür. PG aktivitesi 12oC ve 28oC için 10., 20. ve 30. dakikada veya 45oC'de 10. dakikada ölçülmüştür. Suşların 12oC'de PG aktivitesi 30 dakikanın sonunda 0.88 U/mL ile 4.19 U/mL arasında ölçülmüştür. 28oC'de 30 dakika sonunda, PG aktivitesi 1.84 U/mL ile 7.7 U/mL arasında değişmiştir. Son olarak, PG aktivitesi 45oC'de 10 dakika inkübasyon ile 7.79 U/mL ile 20.81 U/mL aralığında tespit edilmiştir. Tüm yüksek aktivite gösteren suşların genetik olarak farklı oldukları parmak izi analiziyle belirlenmiştir. PCR ürünlerinin ITS bölgeleri Aspergillus spp. ile aynı aralıktadır. Moleküler tanımlama analizleri, kullanılan suşların çoğunluğunun Aspergillus niger olduğunu doğrulamıştır.
The aim of this study is to investigate polygalacturonases (PG) producing ability of Aspergillus section Nigri members for fruit juice and wine industry. All isolates were also molecularly identified using DNA sequencing. Non-toxigenetic isolates were screened for pectinase and amylase activity both at 28oC and 12oC wıth plate test. DNS method was used for an enzyme assay. Isolate were inoculated into a medium at pH 3.5. Incubation temperatures were 12oC for 8 days and 28oC for 5 days.PG activity was measured at 12oC and at 28oC after 10, 20 or 30 minutes inoculation time or at 45oC for 10 minutes. At 12oC, PG activity of the strains was in the range of 0.88 U/mL to 4.19 U/mL after 30 minutes. At 28oC, PG activity of isolates varied in the range of 1.84 U/mL to 7.7 U/mL after 30 minutes. Finally, PG activity at 45oC 10 minutes incubation time varied between 7.79 U/mL and 20.81 U/mL. All of the high active isolates were also genetically different with the result of DNA fingerprinting analysis. The size of the PCR product of the ITS region are in the range of Aspergillus spp. Blast analysis verified that most of them are Aspergillus niger.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Instıtute of Science and Technology, 2016
Anahtar kelimeler
Pektinaz, Aspergillus Section Nigri, Poligalakturonez, Pectinase, Aspergillus Section Nigri, Polygalacturonases
Alıntı