Et Ürünlerinde Hidroksiprolin Tayini Metotlarının Karşılaştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
İlyasoğlu, Huri
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Türk tipi salam, sosis, sucuk numunelerinde hidroksiprolin analizi kolorimetrik ve HPLC tayin yöntemleri ile yapılmıştır. İki yöntemin performansı doğruluk, kesinlik, basitlik, süre ve kullanım kolaylığı açısından incelenmiş ve metotlar arası ilişkiler saptanmıştır. Salam, sosis ve sucuk numunelerinde elde edilen analiz sonuçları istatistiksel olarak değerlendirilmiş ve P < 0.05 önem düzeyinde metotlar arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur. İki yöntem arasında regrasyon analizi yapılmış ve yöntemler arasında regrasyon istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur. Kolorimetrik yöntem doğruluk ve tekrar edebilirlik açısından HPLC yöntemine göre üstün bulunmuş, HPLC yönteminin uygulanabilirlik ve kolaylık açısından kolorimetrik yönteme göre üstün olduğu gözlenmiştir. Kolorimetrik analiz sonuçlarına göre analizlenen numunelerden 4 tanesinde standartta izin verilen miktardan fazla hidroksiprolin tespit edilmiştir.
In this study hydroxyproline analysis in Turkish fermented soudjouk, salami and sausage samples are carried out both by HPLC and colorimetric procedures. Methods are evaluated by means of accuracy, precision, simplicity, time and ease of use, and correlations between the two methods are determined as well. Results obtained from three samples were evaluated statistically. Statistical evaluation of data shows that there was significant difference between the two analytical methods, for soudjouk and sausage, salami (P<0.05). A simple linear regression analysis was performed between the results obtained from the methods for each sample. The regression analysis between methods for each of the samples showed statistically no significance. Results showed that; accuracy and precision of colorimetric method is superior to that of HPLC method while HPLC method’s simplicity and ease of use is superior to that of colorimetric procedure. As a result of colorimetric analysis, 4 samples was found higher level hydroxyproline than the level is accepted by standard.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Hidroksiprolin, et ürünleri, kolorimetrik yöntem, HPLC yöntemi, Hydroxyproline, meat products, colorimetric method, HPLC method
Alıntı