Sözleşme İdaresinde Açıklamalar, Yorumlamalar, Değişiklikler Ve Kik Mevzuatının İlgili Hükümler Açısından Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-07-01
Yazarlar
Alçın, Merve
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, önemli bir sözleşme idaresi görevi olan sözleşme açıklamaları, yorumlamaları ve değişikliklerine ilişkin hükümler açısından KİK mevzuatına yeni bir öneri geliştirilmiştir. Yapılan öneride, geleneksel proje teslim sistemi temel alınmıştır. Sözleşme idaresi görevlerinden biri olan sözleşme açıklamaları, yorumlamaları ve değişiklikleri incelenmiş ve Türkiye’de kullanılan (KİK) standart sözleşme belgelerindeki madde ve hükümler, yurt dışında kullanılmakta olan (AIA ve CSI) standart sözleşme belgelerinin madde ve hükümleriyle karşılaştırılmıştır. Yapılan inceleme ve karşılaştırmalar sonucunda, KİK mevzuatında ilgili hükümlerle ilgili ciddi eksiklikler olduğu görülmüştür. Mevzuatta eksik olduğu görülen madde hükümleri belirlenmiş ve bu hükümlerin mevzuata eklenmesi için sözleşme eki olarak bir özel şartname geliştirilmiştir. Çalışma kapsamında, yurtdışında kullanılmakta olan ve prosedürlerin anlatıldığı Bölüm 01 başlıkları, KİK mevzuatına eklenmek üzere belirlenmiştir. Geliştirilen özel şartnamenin ve Bölüm 01 başlıklarının, KİK mevzuatında ilgili hükümlerle ilgili eksikliklerden kaynaklanan sorunları minimize edeceği ve mevzuata bu anlamda işlerlik kazandıracağı düşünülmektedir.
In this study, a new suggestion related to one of the most important contract administration responsibilities-contract clarifications, interpretations and modifications - is proposed for KIK documents. This new suggestion is based on traditional project delivery system. Contract clarifications, interpretations and modifications are investigated and provisions related to clarifications, interpretations and modifications in KIK, AIA and CSI documents are compared. As a result of the investigations and comparisons, it’s understood that there are very important omissions and deficiencies related to contract clarifications, interpretations and modifications in KIK documents. After these provisions are determined, a specification is prepared as an addition to the contract for these provisions to be included in KIK documents. In addition, Division 01 -generally used in foreign countries, explaining procedures- titles are determined in order to be added to KIK documents. Finally, the new suggestion and Division 01 titles are thought to minimize the problems in KIK documents related to clarifications, interpretations and modifications and functionalize KIK regulations.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
değişiklikleri, yorumlamalar, KİK, AIA, CSI, Bölüm 01., Contract modifications, interpretations, KIK, AIA, CSI, Division 01.
Alıntı