Modüler Tasarım Kavramı, Ve Fuar Standları Tasarımında Modülerlik

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ulutunçel, Bora
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, modül ve modülerlik kavramlarının ortaya çıkışından itibaren geliştirilen yöntemlerin fuar standlarında özgün tasarımlar oluşturmak için nasıl kullanılabileceği irdelenmiş ve örnek bir tasarım oluşturulmuştur. Amaç; modül ve modülerliğin tasarım kısıtlamasını engelleyerek yaratıcılık ile maliyet dengesini kurmaya çalışmak olmuştur. Çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır; Birinci bölümde modül kavramının tanımı ve antik çağlarda ortaya çıkışından itibaren geçirdiği evreler ve gelişim örneklerle anlatılmış; modül ve modülerlik kavramının doğada ve tasarımdaki yeri irdelenmiştir. Modül özelliklerini belirleyen etkenler:  İşlevsel etkenler Fizyolojik etkenler Fiziksel çevre etkenleri  Psikolojik etkenler Algısal etkenler Sosyo-kültürel etkenler Duygusal etkenler Anlatımsal etkenler  Teknolojik etkenler  Ekonomik etkenler olarak sınıflandırılarak anlatılmıştır. İkinci bölümde modülerlik kavramının fuar standları üzerindeki etkileri, fuar ve fuar standının ortaya çıkışı, modüler fuar standı tasarımında geçmişten ve günümüzden örnekler verilerek ve analizleri yapılarak, incelenmiştir. Ayrıca, fuar standı tasarımında modülerliğin olumlu ve olumsuz yönlerinin analizi yapılmıştır. Modüler fuar standı sistemleri:  Çubuk sistemler  Masif sistemler  Levha sistemler  Katlanabilir sistemler  Bileşik sistemler başlıkları altında açıklanmıştır. Üçüncü bölümde ise fuar standlarında nasıl bir modülerlik sistemi oluşturulması gerektiği sorgulanmış ve örnek bir tasarım oluşturularak, çözüm önerisi getirilmiştir. Bu tasarımla ortaya konan standın pratik işlevi için mümkün olduğunca çeşitli ürünler hedeflenmektedir. Buna göre sergilenebilecek ürünlerin sınıflandırılması aşağıdaki gibidir:  İki boyutlu ürünler  Üç boyutlu olmasına rağmen iki boyutlu olarak algılanan ürünler  Üç boyutlu ürünler  Bir ekran ya da perde aracılığıyla tanıtılan ürünler, Ayrıca modüler fuar standları sistemleri ve modüler fuar standlarının temel prensipleri üzerindeki araştırmalardan elde edilmiş olan bilgiler sonuç bölümünde değerlendirilerek fuar standlarında olması gereken modülerlik kapsamında tanımlanmıştır. Bütün bu bilgiler doğrultusunda temel prensipleri içeren örnek bir fuar standı tasarlanmıştır. Örnek fuar standının özelliği tüm tezi kapsayan bilgilerin değerlendirilmiş olmasıdır. Ancak örnek fuar standı bir tasarım projesi ödevi değildir. Bu standı, tasarımı bitmiş, özgün bir stand bakış açısı ile değerlendirmemek gereklidir.
In this thesis, the methods have been improved since the concepts of module and modularity have evolved are analysed to produce genuine exposition stand designs and an example of a genuine stand design is developed. The aim is; to block the restrictions of module and modularity in design while trying to balance the equilibrium of creativity and cost. (maximum creativity – minimum cost) The study consists of three sections: In section 1, the definition of the concept, ‘module’ and its phases and development since it evolved in antique ages is explained with examples. The place of the concept of module and modularity in nature and design is thoroughly investigated. The factors determining the characteristics of ‘module’ are classified as:  Functional factors Physiological factors Environmental factors  Psychological factors Perceptional factors Socio-cultural factors Emotional factors Expressional factors  Technological factors  Economical factors In section 2, the effects of modularity on exposition stands, the evaluation of exhabition and exhabition stands are studied by submitting examples both from the past and present. Besides, the positive and negative aspects of modularity in exhabition stand designs are analysed. The modular exhabition stand systems are classified as:  Bar systems  Massive systems  Panel systems  Folding systems  Compound systems In section 3, the subject of “ how a modularity should be used for exhibition stands” has been discussed and a sample design is formed to propose a solution. The aim of this stand design is to use as many different types of product as much as possible. Therefore, the categorization of the products that can be exhibited is as follows:  Two-dimensional products  The products perceived as two-dimensional products although they are three-dimensional  Three-dimensional products  Products presented by a monitor or a screen. Besides, the information gained from the research on the main principles of modular exhibition stand systems and modular exhibition stands is utilized in the results section and identified within the extend of “the modularity that should be in exhibition stands”. With all the data collected, a sample exhibition stand that includes the main principles is designed. The characteristic of the sample exhibition stand is, that all the information the thesis involves has been used. However, the sample exhibition stand is not a design project. It is important to know that, this stand should not be taken as a unique stand whose design is completed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Modül, Fuar, Stand, Oran, Tasarım., Module, Exhibition, Stand, Ratio, Design
Alıntı