Benzinli Binek Araçlarda, İşletme Koşullarının Sera Gazı Ve Diğer Kirletici Egzoz Emisyonlarına Etkileri

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-06-30
Yazarlar
Sel, Ender
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
En önemli çevre sorunlarından birisi olan küresel ısınma etkisi, ekonomik büyüme ve nüfus artışı etkisi ile birlikte artan fosil yakıt tüketiminin sonucu olarak insanlığı tehdit etmektedir. Dünyada ulaştırma sektörü, direkt sera gazı olan CO2 salımında, yaklaşık %17’lik payıyla önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye’de ki tüm ulaştırma seçenekleri içerisinde, karayolu ulaşımı en büyük paya sahiptir. Bu çalışmada, Türkiye benzinli binek taşıt parkını temsil eden farklı otuz adet araç, emisyon faktörleri ve yakıt tüketimi hakkında bazı veriler elde etmek için Amerikan test çevrimi (FTP 75), Avrupa test çevrimi (NEDC) ve İstanbul test çevrimlerinde test edilmişlerdir. İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesindeki OTAM Laboratuvar’ında elde edilen test sonuçları, farklı sürüş dinamiklerinin, toplam ve anlık süreçlerdeki emisyon ve yakıt tüketimi değerlerini ne şekilde etkilediğini göstermiştir. Sonunda, testler genel olarak İstanbul test çevrimindeki araçların emisyon miktarı ve yakıt tüketimi değerlerinin Avrupa ve Amerika test çevrimlerinden daha yüksek olduğunu göstermiştir.
The global warming effect which is the one of the biggest environmental problem, threat the humankind as a consequence of economic growth and increase in the population along with increase in the fuel consumption. All over the world, transportation sector plays an important role on the release of CO2 which is direct greenhouse gas with the approximately part of %17. In Turkey, road transportation have the largest contribution in the all transportation options. In this study, thirty different vehicles which represent fleet of the passenger cars with gasoline engine in Turkey, were tested to take some datas about emission factors and fuel consumptions on American driving cycle (FTP 75), New European driving cycle (NEDC) and İstanbul driving cycle. The results of the test which are performed in OTAM Laboratory within İstanbul Technical University, showed how different driving dynamics effected the values of emissions and fuel consumptions in the total and instantaneous duriations. After all, tests showed that generally emission amounts and fuel consumption results of the vehicles at the İstanbul city cycle has higher than FTP 75 and NEDC.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
benzin motorları, egzoz emisyonları, İstanbul şehir çevrimi, gasoline engines, exhaust emissions, Istanbul city cycle
Alıntı