İnşaat Sözleşmelerinde Değişiklik Talimatı Uygulamasının Fıdıc, Aıa Ve Kik Sözleşme Formları Kapsamında İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-07-06
Yazarlar
Yayla, Hilal
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, inşaat sözleşmelerinde değişiklik talimatı uygulaması, yurtdışı inşaat projelerinde yaygın olarak kullanılan FIDIC ve AIA standart sözleşme formları ile Türk inşaat sektöründe kamu ihalelerinde tek yetkili kurum olan KİK ( Kamu İhale Kurumu ) tarafından yayınlanan standart sözleşme koşulları ve genel şartnameler çerçevesinde incelenmiş ve bu üç sözleşme formu arasındaki farklılıklar saptanmıştır. FIDIC ve AIA standart sözleşme formlarının tanımı ve gelişimi, bu formlar kapsamında kullanılan sözleşme türlerinden hareketle sözleşme değişiklikleri hükümlerinin kaynağı ve işletim süreci değişiklik talimatı sözleşme koşulları çerçevesinde ele alınmıştır. Benzer şekilde KİK tarafından yayınlanmış olan KİSK ( Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ) ve YİGŞ ( Yapım İşleri Genel Şartnamesi) kapsamında yer alan sözleşme değişiklikleri incelenerek bu hükümlerin FIDIC ve AIA’e nazaran yetersiz olduğu belirlenmiş ve çözüm önerileri getirilmiştir.
In this study change order process in construction contract documents is researhced in the scope of FIDIC and AIA standart contract forms that are used widely abroad and KİK contract documents which are used in Turkish construction market by contract and general conditions comparing with these three forms. FIDIC and AIA standard forms of contract are determined by their definition, development, and the context of contract types with the provisions of the change order process and resources operating instructions in accordance with contract terms are discussed. Similarly in KİSK (Public Procurement Contracts Law) and YİGŞ (General Specification for Building Works)which are published by KİK are researced by change order process and it is determined that KİK change order process and concerned provisions are not enough when it is compared with FIDIC and AIA contract forms.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Değişiklik talimatı, FIDIC, AIA, KİK, sözleşme dokümanları, KİSK, YİGŞ, Change order, varitation order, FIDIC, AIA, KİK contract documents, KİSK, YİGŞ
Alıntı