Yem Fabrikalarında Veri Zarflama Analiz Metodu İle Etkinlik Ölçümü

dc.contributor.advisor Polat, Seçkin tr_TR
dc.contributor.author Çelik, Serhad tr_TR
dc.contributor.department Mühendislik Yönetimi tr_TR
dc.contributor.department Engineering Management en_US
dc.date 2003 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-01T19:45:33Z
dc.date.available 2015-07-01T19:45:33Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003 en_US
dc.description.abstract Veri Zarflama Analizi (VZA), karar birimlerinin etkinliklerini matematiksel programlama teknikleri kullanarak ölçen metod olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, VZA yöntemini kullanarak, Türkiye’ de faaliyet gösteren yem fabrikalarının göreli etkinlik değerleri ile birlikte, etkin olan ve etkin olmayan karar birimlerini saptamak, etkin olmayan karar birimlerinini etkinliklerini, etkin olanların düzeyine çıkarmak için yapılması gereken işlemleri ortaya çıkarmak olarak düzenlenmiştir. Bu bağlamda, gruplandırılmış ve birleştirilmiş (gruplandırılmamış) karar birimlerinin etkinlik değerleri saptanarak, her iki durumda yem fabrikaları için elde edilen etkinlik değerleri Varyans Analizi Yöntemi ile test edilmiş olup, değerlendirme sonucunda elde edilen değerlerin farklılık arzettiği görülmüştür. Diğer bir deyişle, fabrikaları üç gruba ayırıp incelemenin, fabrikaların tümünü bir grupta incelemeye oranla istatistiksel açıdan önemli farklılıklar ortaya çıkardığını göstermiştir. Sonuç olarak, yem fabrikalarının, üretim şekli, makina parkı, ham madde miktarı, personel sayısı, sermaye, ve üretim kapasitesi gibi özellikleri, onların etkinliklerini etkilediği görülmüştür. tr_TR
dc.description.abstract Data Envelopment Analysis (DEA) is defined as a method which measures the relative efficiency of decision making units (DMU) by using mathematical programming techniques. The purpose of this study is to find the relative efficiency of decision making units in the selected feed mills, which are operated in Turkey. Morever it is determined to inefficient and efficient units in this group. Furthermore, it is put forwarded potential improvements for the inefficient decision making units by utilizing DEA models. In order to realize these aims, firstly, we grouped the decision making units into three different parts, then we measured the efficiency score of decision making units. Then, we measured efficiency scores all of the decision making units as a whole. Finally, we compared the results of the both situations by using the Variance Analysis Method. The results of Variance Analysis Method shows that there is differences between the two situations. In other words, there is a statistically significant difference between efficiency scores of grouped and combined units. To sum up, it is observed that the production processes, machine parking, raw materials, personel numbers, capital, and produciton capacity of feed mills affect the effeciencies of mentioned factories en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/6363
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yazılı izin alınmadan yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Veri Zarflama Analizi, CCR Modeli, BCC Modeli, Girdi-Çıktı Odaklı Modeller, Yem Sanayi, Etkinlik tr_TR
dc.subject Data Envelopment Analysis (DEA), CCR Model, BCC Model, Input-Output Oriented Models, Feed Industry, Efficiency en_US
dc.title Yem Fabrikalarında Veri Zarflama Analiz Metodu İle Etkinlik Ölçümü tr_TR
dc.title.alternative Efficiency Measurement Study At Feed Mills With Data Envelopment Analysis Method en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar