Yaşam Kalitesinin Yükseltilmesinde Yeşil Alanların Etkinliğinin Ölçülmesi Ve Geliştirilmesine Yönelik Model Önerisi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-12-20
Yazarlar
Koramaz, Elif Kısar
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada yaşam kalitesi ve yeşil alanlar arasındaki ilişkinin çözümlenerek yeşil alanların yaşam kalitesine katkı sağlayacak özelliklerinin belirlenmesi ve bu özelliklerin İstanbul’un farklı niteliklerdeki konut alanlarına göre tanımlanması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda yaşam kalitesi ve yeşil alanlar ilişkisine sosyal bütünleşme ve sağlık konularına odaklanılarak yaklaşılmış ve bu konular ile yeşil alanlar ilişkilerinin yaşam kalitesine katkıları bağlamında çözümlenmesi çalışmanın başlıca hedefleri olmuştur. Çalışmanın amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek üzere ilk olarak çalışmanın temel araştırma konularını oluşturan yaşam kalitesi, yeşil alanlar, sosyal bütünleşme ve sağlık konularına ilişkin literatür araştırması yapılmıştır. Çalışmanın özgün bölümünde İstanbul’da sosyo-ekonomik özellikler ve yapılaşma özellikleri bakımından farklılıklar gösteren konut alanlarında yaşam kalitesi-yeşil alanlar ilişkisini konu alan anket araştırması gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda, yeşil alanların yaşam kalitesine çevresel etkileri ve rekreasyonel işlevleri aracılığıyla katkı sağladığı ve yaşam kalitesinin yükseltilmesinde etkili olduğu kanıtlanmıştır. Bu kapsamda, konut çevresinde yer alan yeşil alanların çevresel işlevleri aracılığıyla konut çevresinin kalitesine sağladıkları katkıların, rekreasyonel işlevleri aracılığıyla sağladığı fiziksel aktivite ve sosyal aktivite olanaklarının ve bir serbest zaman aktivitesi olarak yeşil alan kullanım alışkanlığının yaygınlaştırılmasının, yaşam kalitesinin yükseltilmesi açısından önem taşıdığı belirlenmiştir.
This study aims to determine the features of green areas those are crucial in their contribution to quality of life, through investigation of the relationship between quality of life and green areas, and to define these features for different residential areas of Istanbul. Towards this aim, examination of the relationship between quality of life and green areas with a focus on social integration and health issues, and investigation of green areas’ interaction with these issues due to their contribution to quality of life, arise as the main objectives of this study. As the first step of the study, a literature review was conducted concerning quality of life, green areas, social integration and health issues. In order to investigate the relationships between these concepts and their contribution to quality of life in Istanbul case, a survey research was held in residential areas of Istanbul differing in their socio-economic and spatial characteristics. The study proved that green areas domain is a crucial indicator of quality of life, and they affect quality of life through their environmental and recreational functions. The study indicated that, green areas contribute in quality of life through their effect on the environmental quality of residential areas and fulfilling main recreation needs by providing opportunities for physical activities and social activities in neighborhood unit level and finally providing an alternative for leisure activities while considered at the city level.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Yaşam Kalitesi, Yeşil Alanlar, Sosyal Bütünleşme, Kişisel Sağlık, Fiziksel Aktivite, Quality of Life, Urban Green Areas, Social Integration, Personal Health, Physical Activity
Alıntı