İyileştiren Mimari Tasarım Bağlamında Hasta Bakım Odalarının Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-10-21
Yazarlar
Şalgam, Demet Feyza
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada 21. yüzyılda dünyada, hastane tasarımında kabul gören yeni yaklaşım ve anlayışlar, hastanelerin yapısal formu ver karakterini belirleyici ana unsur olarak kabul edilen hasta bakım odaları üzerinden incelenmektedir. Bu amaçla hasta bakım odalarına yönelik bir öneri kontrol listesi oluşturularak hasta merkezli tasarım ve kanıta dayalı tasarım faktörlerinin hasta bakım odalarının tasarımındaki etkisi tartışılmaktadır. Mevcut hasta bakım odaları incelenirken fiziksel ve psiko-sosyal faktörler çerçevesinde “kullanım”, “hasta güvenliği”, “enfeksiyon kontrolü”, “mahremiyet” ve “konfor” parametreleri ve bu parametrelerin birbirleriyle olan bağlantıları sayısal değerlendirmelerle ortaya konmuştur. Alan çalışması olarak seçilen Acıbadem Maslak Hastanesi ve Anadolu Sağlık Merkezi’nin hasta bakım odalarına yönelik yapılan çalışmada “kullanım”, “enfeksiyon kontrolü”, “güvenlik” ve “mahremiyet” faktörleri açısından farklılıklar tespit edilirken, hastane kullanıcıları olan hasta ve personel arasında da görüş farklılıklarının olduğu ortaya konmuş ve elde edilen veriler ve yapılan gözlemler neticesinde ileriye yönelik önerilerde bulunulmuştur. Bu çalışma çerçevesinde psiko-sosyal parametreler ile fiziksel parametrelerin hasta bakım odalarının tasarımında birlikte ele alınması gerekliliği vurgulanmıştır.
In this study, in today’s world, the new approaches and perceptions of hospital design are examined through treatment rooms which is accepted to be the main factor determining the physical form and character of the hospitals. For this purpose, through a suggestion-check list that created, the impact of patient-centered design and evidence-based design on design of patient treatment rooms is discussed. When current patient treatment rooms are examined within the framework of the physical and psycho-social factors, use , patient safety , infection control , privacy and comfort parameters and connections with each other and quantitative assessments of these parameters have been revealed. Maslak Acibadem Hospital and Anatolian Health Center chosen as the fieldwork and some differences between the patient care rooms of these health centers have been found in terms of use , infection control , security and privacy factors. Also the differences in the opinions of the patients and hospital stuff, who are the user of these hospitals, have been demonstrated and as a result, with the indication of the data obtained and the observations that have been made, suggestions were made for the future. In this paper, it is emphasized that psycho-social parameters and physical parameters need to be dealt with the design of patient care rooms.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Hasta merkezli tasarım, Kanıta dayalı tasarım, Hasta bakım odası., Patient centered design, Evidence based design, Patient care rooms.
Alıntı