İnce Polianilin Filmlerin Sentezi Ve Karakterizasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çakıroğlu, Dilek
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, anilin monomerinin, klorür ve methan sulfonik asit tuzlarının 1.0 M HCI ve 1.0 M CH3SO3H asit ortamlarında platin elektrod üzerine ince filmleri elde edilmiştir. Elde edilen ince filmlerin, döngülü voltametri yöntemi ile elektrokimyasal özellikleri incelenmiştir. Filmlerin katı hal iletkenliğine ölçülerek döngülü voltometri ile elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır. İn-situ spektroelektrokimyasal ölçümler ile elektokromik özellikleri hakkında bilgiler elde edilmiştir. Ayrıca elektrokimyasal empedans spektroskopi yöntemi ile süperkapasitif özellikleri incelenmiştir. Filmlerin yapısına ve morfolojik özelliklerine incelemek için SEM, optik özelliklerinin karakterizasyonunda ise UV görünür ve FT-IR-ATR ölçümleri kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda, anilinden elde edilen filmlerin, anilinin tuz formundan elde edilen filmlerden daha iyi elektokimyasal özellikler gösterdiği anlaşılmıştır. Methan sulfonik asitle doplanarak elde edilen filmlerin, HCI ile doplanarak elde edilen filmlerden daha iletken olduğu gözlenmiş ve literatürde de önerildiği gibi organik asitlerin, inorganik asitlerden daha iyi bir dopant olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca, film kalınlığının, filmlerin özelliklerinde etkin bir rolü olduğu gözlenmiştir.
In this study, thin films are obtained on the platine bottom electrode from aniline monomer and its chloride and methane sulphonice salt in 1.0 M HCI and 1.0 M CH3SO3H. These thin films were analyzed with cyclic voltammetry method. Solid state conductivity of films are measured and the results are compared with CV results. Electrochromic properties of films were analyzed by in-situ spectroelectrochemical measurements. Electrochemical impedance spectroscopy was used to examine supercapacitive properties of films and the structure and morphology of the PANI fims were investigated through the measurements of Scanning Electron Micrograph (SEM), FT-IR-ATR and UV-visible. Films obtained from anilin has beter properties fims obtained from aniline salts. Beside, it is reached that organic acides were beter dopant than inorganic acides, because films doped with CH3SO3H has beter properties from fims doped with HCI and this conclusion in agreement with literature. Furthermore, it is observed that film thickness has effect on the film properties.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Anilin, Hidroklorik asid, Methan sulfonik asid, UV, FT-IR, Electrokimyasal Empedans Spektroskopisi, Aniline, Hydochloric acid, Methane Sulphonic acid, UV, FT-IR, Electrochemical Impeance Spectroscopy.
Alıntı