İstanbul’da Üst Gelir Grubu Konut Alanlarının Çağdaş Planlama Ve Tasarım Yaklaşımları Çerçevesinde Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Sarıkaya, Özden
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
“İstanbul’da Üst Gelir Grubu Konut Alanlarının Çağdaş Planlama ve Tasarım Yaklaşımları Çerçevesinde Değerlendirilmesi” adlı çalışma, ülkemizde özellikle 1985 sonrasında sayıları hızla artan, toplu halde inşa edilen üst gelir grubu konut alanlarının bir bütün olarak ortaya koyulmasını amaçlamaktadır. bu konutların, dünya çapında kabul görmüş çağdaş planlama yaklaşımları çerçevesinde gerekli nitelikleri taşımamaları, bir sorun olarak ele alınmıştır. Araştırma kapsamında mekansal sınır İstanbul İl Sınırıdır. “Türkiye’de Konut ve Toplu Konut Uygulamaları” başlıklı İkinci Bölüm’de toplu konut kavramı tanımlanmış, ve tarihsel gelişimi ele alınmıştır. Çalışmanın konusunu oluşturan konut alanları ve İstanbul’un konut gelişimi, 1985 öncesi ve 1985 sonrası olarak ele alınmış ve incelenmiştir. “Gelişmiş Ülkelerde Konut Olgusunun Tarihsel Gelişimi ve Çağdaş Planlama Yaklaşımları” başlıklı Dördüncü Bölüm’de, 2. Dünya Savaşının konut gelişimine etkileri incelenmiş ve “Banliyöleşme” üzerinde durulmuştur. Çalışmanın özgün kısmını oluşturan “İstanbul Metropoliten Alanında Üst Gelir Grubu Konut Alanlarının Çağdaş Planlama Ve Tasarım İlkelerine Göre Değerlendirilmesi” başlıklı Beşinci Bölümde, İstanbul İl sınırı dahilinde 1985 sonrasında inşa edilmeye başlanmış konut alanlarının 125’ine ait nitelikleri içeren bilgiler, toplanarak bir tablo haline getirilmiştir. Daha sonra, tabloda gösterilen veriler, istatistik yöntemleri kullanılarak grafik haline dönüştürülmüştür. Tablodan elde edilen istatistiki veriler, çağdaş planlama yaklaşımları ve daha önce anlatılan konut mevzuatı çerçevesinde, bir değerlendirme yöntemi oluşturulmuştur. Daha sonra seçilen 16 konut alanı değerlendirme yönteminde önerilen tablo çerçevesinde puanlanmıştır.
The starting point of this study, “ The Evaluation Of The High Income Housing Settlements According to Contemporary Planning Approaches” is, the demand of determining and evaluating the mass housing settlements established after 1985 in Istanbul as a whole. The content of the study includes, Istanbul administrative province boundaries. The development process is researched as “in Turkey” and “in Developed Countries”. In developed Countries The Post- World War II period is considered. The development process in Istanbul is mentioned as “pre-1985 and post 1985 period” In the 4th section called In the following section first, European and American housing development process after World War II is explained. Then “Suburbanisation” and “The New Urbanism” is defined. Then the criteria and standarts of these new approaches for housing areas are determined. They are explained in regional, urban, neighbourhood and house scales. The 5th section of the study is the body of the study. All the information collected from the beginning of the study about the housing settlements after 1985 is shown in a table. This table contains, 125 housing settlements and their information. The statistical information found in the table, the legal standarts, and the contemporary approaches are set as an evaluation technique. Each criteria is measured in a standart way and it’s tried to get an objective measuring method. Then 16 housing settlements choosen are evaluated and measured. They are evaluated and measured by the principles in the previous chapter.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Toplu Konut, Banliyöleşme, İstanbul, Rezidans, Mass Housing, Suburbanisation, Istanbul, Residence
Alıntı