Bitümlü Karışımların Kırılma Davranışlarının Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-06-14
Yazarlar
Değirmencioğlu, Merve
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, bitümlü karışımların kırılma davranışları incelenmiştir. Bitümlü karışımların yapısını bozan gerilmeler ve bu gerilmelerin yol açtığı bozulma türleri olan yorulma kırılmaları, tekerlek izi ve düşük sıcaklık kırılmaları açıklanmıştır. Bitümlü karışımların yorulma ve düşük sıcaklık kırılma davranışlarının modellenmesinden bahsedilerek, geleneksel yöntemlerden ampirik ve mekanistik kırılma yöntemleri incelenmiştir. Gelişen teknoloji ile beraber karışımların kırılma davranışlarının incelenmesinde farklı yaklaşımlar kullanılmaya başlanmıştır. Hasar mekaniğine bağlı yöntemler olan mikromekanik yaklaşım ile sürekli ortam hasar mekaniği yaklaşımları ile karışımların kırılma davranışlarının tahmin edilebildiği belirtilmiştir. Karışımlara kırılma mekaniği ilkelerinin sonlu elemanlar yöntemi ve ayrık elemanlar yöntemi yardımı ile nasıl uygulanıldığından bahsedilmiştir. Karışımların kırılma davranışlarının değerlendirilebilmesi için uygulanan deney yöntemleri açıklanmıştır. Kırılma mekaniğine bağlı deney yöntemleri SE(B), SCB ve DC(T) ile Superpave yöntemine bağlı deney yöntemleri IDT ve TSRST uygulanma yöntemleri belirtilmiştir.
In this study the behaviour of the bituminous mixtures are examined. The stresses that cause deterioration in mixtures and fatigue fracture, rutting and low-temperature fracture are explained. The traditional methods, emprical and mechanistic, for the modelling of fatigue and low-temperature fracture behaviour of bituminous mixtures are examined. Developing technology, different approaches are used to evaluate fracture bahviours of the mixtures. Micromechanical approach and continuum damage mechanics are damage mechanics-based modellings that could predict the fracture behaviour of the mixtures. Fracture mechanics-based modelling with the helping of finite element methods and discrete element methods are mentioned. the experimental studies for evaluating fracture behaviour of bituminous mixtures are mentioned. The application methods for fracture mechanics-based experimental studies SE(B), SCB and DC(T) and Superpave-based experimental studies IDT and TSRST are expressed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
bitümlü karışımlar, kırılma mekaniği, hasar mekaniği, sonlu elemanlar yöntemi, ayrık elemanlar yöntemi, bituminous mixtures, fracture mechanics, damage mechanics, finite element method, discrete element method
Alıntı