Kentsel Dönüşüme Aktörlerin Bakışı: Zeytinburnu Pilot Projesi Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Aşık, Rukiye
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, İstanbul’da pilot proje alanı seçilen Zeytinburnu’nda aktörlerin kentsel dönüşüme bakışı irdelenmiştir. Bu çerçevede; öncelikle kentsel dönüşüm kavramı ve bu kavram ile bağlantılı kavramlar ele alınmıştır. Ardından, dünyada 19.yüzyıldan bu yana yaşanmış kentsel dönüşüm evreleri değerlendirilmiş ve İngiltere, Tokyo, Berlin ve Barselona örnekleri başarılı ve başarısız yanları ile incelenmiştir. Türkiye’den örnek uygulamalar araştırılarak Türkiye’de kentsel dönüşüm alanındaki yasal alt yapı ile beraber ortaya konulmuştur. İstanbul’da kentsel dönüşümün gündeme gelmesi süreci ele alınarak bu başlıktaki yönetsel yapı irdelenmiş ve ardından tezde odaklanılan Zeytinburnu Pilot Proje Alanı değerlendirilmiştir. Alan çalışması, aktörler ile yapılan görüşmelerden oluşturulmuş; bunun sonucunda görüşmelerin incelenmesi ve değerlendirilmesi ile pilot proje alanı ve diğer uygulamalar için tartışma ve öneriler şekillenmiştir.
In this study, the actors’ approach to urban regeneration is examined, based upon the example of Zeytinburnu Pilot Project. Within this context, “urban regeneration” concept and other concepts related to it are treated at first hand. Then, urban regeneration processes experienced in the world since the 19th century are examined and then examples of England, Tokyo, Berlin and Barcelona are examined in successful and unsuccessful aspects. The samples of application from Turkey have been focused on, while stressing on legal framework of urban regeneration in Turkey. Thereafter, administrative structure of the process of urban regeneration in Istanbul and Zeytinburnu Project field have been evaluated, from beginning to this time. Within field work, interviews with participant actors are studied and as a result, propositions for Zeytinburnu Project, for future practices and for further debates have been discussed and shaped.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Kentsel dönüşüm, Aktörler, Zeytinburnu Pilot Projesi, Urban regeneration, Actors, Zeytinburnu Pilot Project
Alıntı