Metil Pirolün Karbazol Ve Etilkarbazol İle Kimyasal Ve Elektrokimyasal Polimerizasyonlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ateş, Murat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada Metilpirolün Karbazol ve Etilkarbazol ile kimyasal ve elektrokimyasal Seryum(IV) amonyum nitratın katalitik etkisiyle yükseltgen polimerizasyonu daha önce yapılmış Pirol-Karbazol polimerizasyonlarıyla birlikte karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.Elde edilen ürünler UV-VIS, FT-IR, elektrokimyasal olarak döngülü voltametre ve iletkenlik ölçümleriyle karakterize edilmiştir. Monomer ve Ce(IV) konsantrasyonuna veya uygulanan potansiyale bağlı olarak polimerizasyon ortamında çözünebilen türde oligomerler ya da polimerler oluşabilmektedir.Bunlar UV-VIS Spektrofotometresi ile detaylı olarak incelenmiştir.Polimerlerin yapısı sentezi ve özellikleri konusunda yapılan bilimsel çalışmalar organik ve polimerik malzemelerde fotoelektronik olayları anlama ve uygulamalarda kullanmak üzere yeni malzemelerin geliştirilmesi açısından oldukça önemlidir.. R ve R’ sübstitüentinin Metil ve Etil olması durumunda Py-Cz Ana Kopolimer yapısına etkisi (Spektroskopik, CV, İletkenlik vs........) fizikokimyasal olarak detaylı ve mekanistik biçimde incelenmiştir.
In this specific study copolymerization of methylpyrole carbazole and ethylcarbazole with catalytic oxidation polymerization of cerium ammonium nitrate is discussed detaily.Obtained producs are characterized by UV-VIS, FT-IR as an electrochemical cyclic voltametry and conductivity measurements. Monomers give soluble type of oligomers or polymers in polymerization media depending on Ce(IV) concentration or applied potential.These results were examined by UV-VIS spectrophotometry apparatus,quantitatively. Although Polycabazle is a conductive polymer , because of breakable structure ıt has a restricted applied area.Moreover, Poly(N-Ethylcarbazole)is a model compound and generally studied with polycarbazole.Syntheses of releasing copolymers and structures is very important that the development of new substances and understanding of organic polymeric substances and photoelectronic processes. In this work, charge of R and R’ alkyl substitutes (ethyl and methyl) of Pyrrole and Carbazole skeleton in copolymer structure was varied and examined, effects of substituent was tried to examined by spectroscopic (UV-VIS,FT-IR, Cyclovoltammetric, and Conductivity (four point probe)) methods which was helped for the physicochemical evaluation of Cz-Py system and for deriving related mechanism.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Yükseltgen polimerizasyon, Kopolimer, Spektroskopi, Mekanizma, Oxidation polymerization, copolymer, spectroscopic, mechanism
Alıntı